Av­hop­pad MP-topp vann man­dat

Mil­jö­par­ti­ets af­fisch­namn Ali Khalil av­gick två da­gar in­nan va­let, ef­ter att det av­slö­jats att han va­rit in­blan­dad i en röst­köps­skan­dal i Al­by mos­ké. Nu har han fått ett man­dat i full­mäk­ti­ge som skul­le kun­na av­gö­ra mit­ten­ko­a­li­tio­nens ma­jo­ri­tet.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 0704- 333 586 an­na.sjo­gren@di­rekt­press.se

Jag av­ser in­te att sit­ta som po­li­tisk vil­de i full­mäk­ti­ge.

Ali Khalil tving­a­des av­gå från samt­li­ga av si­na po­li­tis­ka upp­drag i kom­mu­nen när det i tv- pro­gram­met Upp­drag Gransk­ning av­slö­jats att han va­rit in­blan­dad i en röst­sköps­skan­dal där Al­by mos­ké för­sökt er­bju­da tu­sen­tals rös­ter till Mo­de­rat er na i ut­byte mot e t t bygg­lov för en mos­ké.

Fick näst mest kryss

Men Khalil stod på par­ti­ets lis­ta till kom­mun­va­let och fick näst mest per­son­kryss av al­la par­ti­ets kan­di­da­ter. Han får ock­så ett av par­ti­ets fy­ra man­dat. Med sitt man­dat skul­le han kun­na väl­ja att bli po­li­tisk vil­de och gö­ra S-, KD-, C-, L och MP-ko­a­li­tio­nens ma­jo­ri­tet oklar ef­tersom de ba­ra har 38 man­dat, ex­akt så många de be­hö­ver för att kun­na ta mak­ten.

Men det har han in­te för av­sikt att gö­ra, med­de­lar han Bot­kyr­kaDi­rekt.

– Jag av­ser in­te att sit­ta som po­li­tisk vil­de i full­mäk­ti­ge, skri­ver han i ett med­de­lan­de.

Att han läm­nar sitt man­dat in­ne­bär att Fitt­ja­bon Shakhlo Al­ti­e­va som står som fem­te­namn i stäl­let kom­mer in i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

FO­TO: PETTER BECKMAN

HOP­PA­DE AV. Ali Khalil (MP) läm­na­de si­na upp­drag två da­gar in­nan va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.