Änt­li­gen tid att hyl­la de som ger det lil­la ex­tra

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA - RASMUS PA­NA­GI­O­TIS CO­LUM­BUS Re­por­ter Pra­ta med mig! rasmus.co­lum­bus@di­rekt­press.se

Så här års pir­rar det all­tid till li­te ex­tra i vå­ra jour­na­list­sjä­lar. Det är näm­li­gen nu täv­ling­en Årets eldsjäl på Rö­da lin­jen drar igång, som vi var­je år ar­ran­ge­rar till­sam­mans med Mitt127.

Och var­je år har vi träf­fat fan­tas­tis­ka män­ni­skor när vi har in­ter­vju­at al­la fan­tas­tis­ka kan­di­da­ter till pri­set. Som he­la Fitt­jas pap­pa, fri­tids­le­da­ren Mange, som tar med om­rå­dets unga på fis­ke­tur, öv­nings­kör och hjäl­per till att skri­va cv. Lä­ra­ren Jor­jet på Ham­mersta­sko­lan, som vin­ner ele­ver­nas kär­lek och re­spekt med tough lo­ve och ku­ra­torn Ra­fel­le som kän­ner al­la si­na 500 ele­ver på Kars­by In­ter­na­tio­nal School.

Vis­sa av dem har vi känt till se­dan in­nan. Men and­ra har va­rit nya be­kant­ska­per – män­ni­skor som un­der ytan i fle­ra år käm­par för att gö­ra värl­den li­te bätt­re för sin om­giv­ning, som gör ”det där lil­la ex­tra”, men som ald­rig får den upp­märk­sam­het och cred som de för­tjä­nar.

Det vill vi ge dem! Så mis­sa in­te att no­mi­ne­ra de eldsjä­lar som finns run­tom er och gör värl­den bätt­re i hem­lig­het. Läs mer på si­dan 8!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.