BIB­LI­O­TE­KET SOM KOM­MER OCH KNACKAR PÅ

Bib­li­o­te­ka­ri­er­na To­ne och An­net­te ska få Bot­kyr­kas be­bi­sar att lä­sa.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 0704-333 586 an­na.sjo­gren@di­rekt­press.se

Har du en bä­bis hem­ma och bor i Nors­borg el­ler Storvre­ten? Då kan du snart få be­sök av bib­li­o­te­ka­ri­er­na An­net­te och To­ne. I vec­kan star­ta­de ”Bib­li­o­te­ket knackar på” – en pro­jekt som ska få barn­fa­mil­jer att lä­sa mer och ut­veck­la sitt språk.

Från och med den här vec­kan kom­mer bib­li­o­te­ka­ri­er­na An­net­te Nord­man Al­husa­i­ni och To­ne Karl­sen att pac­ka en dra­ma­ten­väs­ka full med färg­gla­da barn­böc­ker och knac­ka på hus­håll i Storvre­ten och Nors­borg där det bor sex må­na­der gam­la bä­bi­sar.

– Vi har valt ut tugg­vän­li­ga kar­tong­böc­ker med star­ka fi­na fär­ger med och ut­an text som det ska kän­nas lust­fyllt att sit­ta ner och um­gås med. Och om det finns sys­kon i fa­mil­jen har vi med böc­ker till dem ock­så, be­rät­tar To­ne, bib­li­o­te­ka­rie på Tum­ba bib­li­o­tek.

Upp­munt­ra läs­ning

De hop­pas ock­så få kom­ma in och pra­ta en stund med för­äld­rar­na. Och upp­munt­ra dem till att lä­sa, sam­spe­la och pra­ta med bar­net på det språk de är be­kvä­ma med.

– Till stor del hand­lar det om att pra­ta med för­äld­rar och på­min­na dem om att de som nä­ra vux­na spe­lar den mest be­ty­del­se­ful­la roll i sitt barns språk­ut­veck­ling, sä­ger To­ne.

I vec­kan häl­sa­de de på hem­ma hos två fa­mil­jer i Storvre­ten. De var vän­ta­de, de ha­de skic­kat ut ett kort med en bild på sig själ­va med vil­ken dag och tid de skul­le kom­ma.

– Det gick jät­te­bra, de ha­de vän­tat på oss! Vi fick kom­ma in och pra­ta, de­la ut bok­gå­vor och så läs­te vi li­te för bar­nen, sä­ger An­net­te, bib­li­o­te­ka­rie på Hall­un­da bib­li­o­tek.

Treå­rigt pro­jekt

”Bib­li­o­te­ket knackar på” är en ett treå­rigt pi­lot­pro­jekt som görs med peng­ar från Kul­tur­rå­dets sats­ning Bok­start. Bib­li­o­te­ka­ri­er­na gör ett förs­ta be­sök när bar­net är sex må­na­der, sen ett åter­be­sök när det fyl­ler ett.

Nors­borg och Storvre­ten har valts ut för att bo­en­de här har läng­re till ett bib­li­o­tek än and­ra om­rå­den.

– Det finns forsk­ning som vi­sar att om en har mer än ett visst av­stånd till ett bib­li­o­tek så är trös­keln hög­re för att ta sig dit, sä­ger An­net­te, som hop­pas att en ef­fekt av be­sö­ken blir att fler hit­tar till bib­li­o­te­ken.

Vi fick kom­ma in och pra­ta, de­la ut bok­gå­vor och så läs­te vi li­te för bar­nen.

Vill be­sö­ka al­la

Lik­nan­de pro­jekt i Stor­bri­tan­ni­en har vi­sat att barns läs­för­må­ga och ut­veck­ling av språk har bli­vit bätt­re. För­hopp­ning­en i Bot­kyr­ka är att läs­pro­jek­tet ska bli per­ma­nent och spri­das till he­la kom­mu­nen – och att al­la små­barns­fa­mil­jer i kom­mu­nen får be­sök av de am­bu­le­ran­de bib­li­o­te­ka­ri­er­na.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

FÖRVÄNTANSFULLA. Bib­li­o­te­ka­ri­er­na An­net­te Nord­man Al­hu­se­i­ni och To­ne Karl­sen ska knac­ka på hem­ma hos små­barns­fa­mil­jer i Storvre­ten och Nors­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.