Fö­re­ta­ga­re miss­nöj­da i årets en­kät

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Då­li­ga at­ti­ty­der mot fö­re­ta­ga­re och säm­re ser­vice. I årets nä­rings­livs­rank­ning osar det av miss­nö­je med kom­mu­nens fö­re­tagskli­mat bland fö­re­ta­gar­na. Men en­ligt sta­tisti­ken ser det in­te li­ka mörkt ut.

I Svenskt Nä­rings­livs år­li­ga un­der­sök­ning av kom­mu­ner­nas fö­re­tagskli­mat har Bot­kyr­ka tap­pat 25 pla­ce­ring­ar. Nu läg­ger sig kom­mu­nen på plats 170 av 290 kom­mu­ner, jäm­fört med för­ra årets pla­ce­ring, 145.

I en­kä­ten som fö­re­ta­gen har sva­rat på tyc­ker många att kom­mu­nens ser­vice för­säm­rats och att at­ti­ty­den mot fö­re­ta­gan­de – hos all­ti- från po­li­ti­ker, tjäns­te­män, all­män­het, till me­dia och sko­la – är då­lig.

– Po­li­ti­ker­nas at­ti­ty­der och kom­mu­nens ser­vice är två av­gö­ran­de fak­to­rer för fö­re­tagskli­ma­tet. Kom­mu­nen be­hö­ver fö­ra en kon­ti­nu­er­lig di­a­log med det lo­ka­la nä­rings­li­vet, sä­ger Ol­le Kar­storp, bi­trä­dan­de re­gi­on­chef på Svenskt Nä­rings­liv, i ett press­med­de­lan­de.

Men i den and­ra de­len av un­der­sök­ning­en, som byg­ger på sta­tistik från SCB (Sta­tis­tis­ka Central­by­rån) och kre­ditupp­lys­nings­fö­re­ta­get UC, ser det in­te li­ka il­la ut. Där får kom­mu­nen bätt­re be­tyg i al­la ka­te­go­ri­er, bland an­nat när det gäl­ler fö­re­ta­gan­de, an­del i ar­be­te och ny­fö­re­tag­sam­het.

Eb­ba Öst­lin ( S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, sä­ger i ett ut­ta­lan­de på kom­mu­nens hem­si­da att man be­hö­ver ta kraft­tag för Bot­kyr­kas fö­re­ta­ga­re.

– Ut­veck­ling av ar­bets­plat­ser i Bot­kyr­ka står mig nä­ra, där­för har vi ska­pat Till­växt Bot­kyr­ka. Här­näst vill jag ut­ö­ka di­a­lo­gen mel­lan kom­mun­led­ning och fö­re­tag i kom­mu­nen. Där­för kom­mer jag att till­sät­ta ett nä­rings­livs­råd från 2019 och kom­mer un­der hös­ten hö­ra av mig till fle­ra fö­re­tag och frå­ga om de vill va­ra med.

Bäst be­tyg i he­la Sve­ri­ge får Sol­na kom­mun, norr om Stock­holm. Kom­mu­nen har sut­tit på förstap­lat­sen i el­va år.

SKA BLI BÄTT­RE. Eb­ba Öst­lin (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, lo­var bätt­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.