Qvin­na-pro­jek­tet

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Bot­kyr­ka­byg­gens pro­jekt Qvin­na star­ta­de i sep­tem­ber för­ra året. Nio ar­bets­lö­sa kvin­nor i bo­stads­bo­la­gets hus i Fitt­ja an­ställ­des för att stä­da trapp­hus och gö­ra fint på går­dar på Krö­garvä­gen och Värds­hus­vä­gen. Nu har fem kvin­nor i Nors­borg an­ställts.

Kvin­nor­na är mel­lan 25 och 55 år.

Två gång­er i vec­kan kom­mer en SFI-lä­ra­re och har svensk­un­der­vis­ning med kvin­nor­na.

På lång sikt ska det ut­ö­kas till Bot­kyr­ka­byg­gens al­la om­rå­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.