Val­del­ta­gan­det öka­de i om­rå­den där det ti­di­ga­re va­rit lågt

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

I för­ra va­let, 2014, mins­ka­de val­del­ta­gan­det i Bot­kyr­ka. I årets val vän­de tren­den och val­del­ta­gan­det i he­la Bot­kyr­ka öka­de med un­ge­fär en halv pro­cent. I om­rå­den där val­del­ta­gan­det ti­di­ga­re va­rit lägst öka­de det be­tyd­ligt mer.

I de tio val­di­strikt i Bot­kyr­ka där val­del­ta­gan­det var lägst i va­let 2014 öka­de an­de­len röst­be­rät­ti­ga­de som val­de att an­vän­da sin röst med cir­ka tre pro­cent.

– Vi är gla­da att vi ser en po­si­tiv ut­veck­ling när det gäl­ler val­del­ta­gan­det och sär­skilt ro­ligt är det för­stås att det öka­de så pass myc­ket i om­rå­den där det ti­di­ga­re va­rit lågt. Själv­klart ha­de vi gär­na sett att ök­ning­en i he­la Bot­kyr­ka ha­de va­rit än­nu hög­re men det är än­då gläd­jan­de att ut­veck­ling­en går åt rätt håll, sä­ger Ja­kob Etaat, kansli­chef i Bot­kyr­ka kom­mun.

Mer in­for­ma­tion om val­re­sul­ta­tet och vad som hän­der nu hit­tar du på bot­kyr­ka.se/val.

• Med­bor­gar­cen­ter:

08-530 610 00

• Bot­kyr­ka.se

• Bot­kyr­ka.se/syn­punk­ter

• Twit­ter: @Bot­kyr­kaKom­mun

• Fa­ce­book.com/ Bot­kyr­kaKom­mun

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.