Ett nytt per­spek­tiv på Tum­ba

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA - Be­rät­tat för An­na Sjögren 0704-333 586 an­na.sjo­gren@di­rekt­press.se

Vad har en gul­lig ek­or­re, kom­mun­hu­sets fa­sad och en drömsk skog ge­men­samt? Al­la fång­ar de Tum­bas själ. I al­la fall en­ligt Adri­an Ryt­ter­bro Ring – en av de Tum­ba­bor som fång­at sin ort i bild i ut­ställ­ning­en ”I hjär­tat av Tum­ba” på Tum­ba bib­li­o­tek.

Det var en gran­ne som sett att den var där myc­ket så hen­nes man bygg­de ett hus till den. Da­gen ef­ter flyt­ta­de den in i sin lya.

”Mi­na bil­der av Tum­ba kom till un­der en gans­ka tuff och job­big pe­ri­od i li­vet, där jag till­sam­mans med min hund och ka­me­ra fann ljus­glim­tar i att gå långa pro­me­na­der och ut­fors­ka om­rå­det. Jag har i stort sett bott i Tum­ba he­la mitt 29-åri­ga liv. Många tror kanske att Tum­ba ba­ra är en mas­sa bo­stads­om­rå­den men det finns jät­te­vac­ker na­tur här ock­så, och det kan bli en vac­ker kon­trast när be­tong och na­tur blan­das. Det är väl­digt snyggt tyc­ker jag.

Väl­digt fin histo­ria

En av mi­na bil­der är av en li­ten ek­or­re. Den har jag fo­tat ut­an­för min port i Storvre­ten. Det var en gran­ne som sett att den var där myc­ket så hen­nes man bygg­de ett hus till den. Da­gen ef­ter flyt­ta­de den in i sin lya.

Tum­ba har en själ med en väl­digt fin histo­ria, du vet med Ham­ra gård och det gam­la pap­pers­bru­ket. Det är allt­i­från lant­bruk, till vil­la­om­rå­den och hög­hus. Jag tyc­ker att det är an­rikt och vac­kert. För­hopp­nings­vis har Tum­ba en bra fram­tid ock­så.

Jag tyc­ker or­ten har oför­tjänt då­ligt ryk­te, jag är över­ty­gad om att många in­te kom­mer tro att bil­der­na jag ta­git är från Tum­ba, även om det är folk som bor här som ser dem. På det sät­tet tror jag att de Tum­ba­bor som kom­mer på ut­ställ­ning­en kom­mer att upp­täc­ka nå­got nytt från sin egen ort.”

FO­TO: ADRI­AN RYT­TER­BRO RING

TITTUT. Ekor­ren tit­tar ut ur sin lya i Storvre­ten. Fo­to­gra­fen tit­tar in i bil­den.

HÅRD FA­SAD. Det grö­na kom­mun­hu­set i svart­vitt. ”Jag gil­lar föns­ter”, sä­ger Adri­an Ryt­ter­bro Ring.

MAGISK SKOG. Den här ta­vel­lik­nan­de sko­gen lig­ger i Storvrets­par­ken upp mot öst­ra Storvre­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.