SÖN­DAG 7 OK­TO­BER

BotkyrkaDirekt Södra - - PÅ GÅNG -

Ani­me i Skä­ris

Skä­ris­bi­o­gra­fen vi­sar Stu­dio Ghib­lis och Hay­ao Miy­a­za­kis ani­me­ra­de mäs­ter­verk La­pu­ta – Slot­tet i him­len. In­spi­re­rad av den fly­gan­de ön La­pu­ta i ro­ma­nen Gul­li­vers re­sor och land­ska­pen i Wa­les har Miy­a­za­ki ska­pat ett fan­tas­tiskt även­tyr som in­te lik­nar nå­got an­nat. Pris 50 kro­nor.

Tid: 11.15

Plats: Skä­ris­bi­o­gra­fen, Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern, Skär­hol­men

Ver­nis­sage

Lin­da Frö­berg som har va­rit sti­pen­di­at på Li­to­gra­fis­ka Mu­se­et un­der 2017/18 vi­sar si­na li­to­gra­fis­ka blad i sti­pen­di­a­tut­ställ­ning­en, Mitt i na­tu­ren.

Tid: 12.00 till 15.00

Plats: Li­to­gra­fis­ka Mu­se­et, Sund­by gård

Black­k­klans­man i Skär­hol­men

Skä­ris­bi­o­gra­fen vi­sar Black­k­klans­man. En otro­lig, sann, histo­ria från film­ska­pa­ren Spi­ke Lee. På det ti­di­ga 70-ta­let blir Ron Stallworth den förs­ta afro­a­me­ri­kans­ke kri­mi­na­la­ren i Co­lo­ra­do. Hans an­ställ­ning möts av skep­ti­cism och öp­pen hot­full­het, men Stallworth be­slu­tar sig för att gö­ra sig ett namn ge­nom att in­fil­tre­ra och av­slö­ja Ku Klux Klan. Pris 50 kro­nor.

Tid: 17.15

Plats: Skä­ris­bi­o­gra­fen, Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern, Skär­hol­men

Höst­byk

Vis­ning 12.15. Kaf­fe­ser­ve­ring. Knypp­ling i Rö­da stu­gan. En­tré 20 kro­nor.

Tid: 12.00 till 14.00

Plats: Ha­galunds tvät­te­ri­mu­sum, Mas­mo­vä­gen 20-22

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.