Bil­der: Så blir Bot­kyr­kas nya kom­mun­hus

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Ar­bets­plats för po­li­ti­ker och tjäns­te­män kom­bi­ne­rat med ett med­bor­gar­hus med ut­ställ­ning­ar och kafé för Bot­kyr­ka­bor­na. Nu har kom­mu­nen släppt bil­der på hur det nya kom­mun­hu­set kan se ut.

Det är i sam­band med att kom­mun­sty­rel­sen har fat­tat be­slut om att bygg­fö­re­ta­get In3pre­nör ska få upp­dra­get att byg­ga det nya kom­mun­hu­set som bil­der­na släpps.

Po­li­ti­ker och tjäns­te­män på kom­mu­nen ska flyt­ta ut från det grö­na 60-tals­hu­set som idag dras med slit­na lo­ka­ler och då­lig ar­bets­mil­jö och in i ett ljust, luf­tigt och mo­dernt ny­byg­ge intill Xen­ter.

– Vi ska in­te ba­ra byg­ga ett hus, vi ska ut­veck­la vår or­ga­ni­sa­tion för med­bor­gar­na i en helt ny ar­bets­mil­jö som bätt­re främ­jar vå­ra ar­bets­for­mer och stöd­jer kli­mats­mart re­san­de, sä­ger kom­mun­di­rek­tör Mat­ti­as Jans­son i ett press­med­de­lan­de på Bot­kyr­ka kom­muns hem­si­da.

Det nya kom­mun­hu­set ska byg­gas intill Xen­ter, på Ut­bild­nings­vä­gen, och pla­ne­ras bli 14 000 kvadrat­me­ter stort och ska rym­ma 800 med­ar­be­ta­re, po­li­ti­ker liksom tjäns­te­män. Intill kom­mer ock­så ett nytt par­ke­rings­hus att byg­gas.

Tan­ken är att hu­set ock­så ska va­ra en mö­tes­plats för kom­mu­nin­vå­nar­na. Med­bor­gar­ser­vice, ut­ställ­ning­ar, mö­teslo­ka­ler och ett kafé och en re­stau­rang ska fin­nas i hu­set.

Po­li­tiskt fär­gad fa­sad?

Re­ak­tio­ner­na på so­ci­a­la me­di­er har va­rit blan­da­de: ”Vi som ar­be­tar där be­hö­ver bätt­re ar­bets­mil­jö på al­la sätt. Vi för­tjä­nar det”, skri­ver en kom­mu­nan­ställd.

And­ra är kri­tis­ka och me­nar att det mest är ett slös­ak­tigt skryt­byg­ge. ” Onö­digt. Peng­ar­na bor­de gå till sko­lan!”, skri­ver en lä­sa­re. And­ra re­a­ge­rar på fa­sa­den och und­rar om färg­va­let, rött och grönt, är po­li­tiskt.

Men det drö­jer ett tag tills det står klart. Om allt går som kom­mu­nen vill kan det förs­ta spad­ta­get tas 2020 och hu­sen kan stå kla­ra un­der 2022.

FO­TO: IN3PRE­NÖR/WHITE

RÖDGRÖNT. Det nya kom­mun­hu­set sett ut­i­från.

LUF­TIGT. En­trévå­ning­en ska va­ra öp­pen för bå­de an­ställ­da, po­li­ti­ker och med­bor­ga­re.

ÖVERSIKT. Det nya kom­mun­hu­set på långt håll.

GRÖNT. Nu­va­ran­de kom­mun­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.