Bot­kyr­kas ni­or hö­jer be­ty­gen

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 0704-333 586 an­na.sjo­gren@di­rek­tp­ress.se

Fler av Bot­kyr­kas ni­or blir be­hö­ri­ga till gym­na­si­et. Det vi­sar de se­nas­te siff­ror­na från Skol­ver­ket. Men för en del sko­lor går ut­veck­ling­en åt fel håll.

En stör­re an­del av kom­mu­nens ni­on­de­klas­sa­re går ut grund­sko­lan med be­hö­rig­het till gym­na­si­et i år. Läså­ret 2017/2018 fick 83 pro­cent av ele­ver­na de be­tyg som krävs för att lä­sa vi­da­re, allt­så nå­got fler jäm­fört med 81,5 läså­ret in­nan. Det är dock en bra bit un­der snit­tet för lä­net, som lig­ger på 92,4.

Om man räk­nar bort ny­in­vand­ra­de ele­ver kla­rar 87,6 pro­cent av ni­or­na gym­na­sie­be­hö­rig­he­ten i år.

Och på fle­ra sko­lor får näs­tan al­la ele­ver de be­tyg som krävs för att lä­sa vi­da­re. Bland dem finns Bro­ängs­sko­lan, Kun­skaps­sko­lan i Tumba, Fre­i­net­sko­lan Kas­tan­jen, Träd­gårds­stads­sko­lan och Sve­rige­fins­ka sko­lan.

Kill­sats­ning ett lyft

Kars­by I nte r nat i onal School som sat­sa­de ex­tra på att lyf­ta kil­lar­nas be­tyg un­der läså­ret gör ett or­dent­ligt upp­ryck från 59,3 pro­cent be­hö­ri­ga till 71,4.

Men för en del sko­lor ser årets sta­tistik trå­ki­ga­re ut. Malm­sjö sko­la som ti­di­ga­re haft full pott på be­hö­rig­he­ten får 88,9 pro­cent av ni­or­na till­räck­li­ga be­tyg i år.

På Storvrets­sko­lan blir ock­så en läg­re an­del av ele­ver­na be­hö­ri­ga, 62 pro­cent jäm­fört med 73,7 för­ra läså­ret. Lägst an­del be­hö­ri­ga ni­on­de­klas­sa­re har Grind­torps­sko­lan i Al­by, där har 61,7 pro­cent av årets kull kla­rat be­ty­gen för att gå vi­da­re till gym­na­si­estu­di­er.

FO­TO: EMI­LIA LINDHOLM FJELD

VÄRT ATT FI­RA. Kars­by­sko­lans kil­lar har bi­dra­git till att hö­ja an­de­len be­hö­ri­ga ni­or för­ra läså­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.