Ny SL-tjänst vi­sar var pen­del­tå­get är

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Nu kan pen­del­tågs­re­se­nä­rer se när tå­get av­gick från re­spek­ti­ve sta­tion och för­se­ning­ar di­rekt i te­le­fo­nen. På Pen­del­koll.se kan man sö­ka på al­la sta­tio­ner och få re­al­tids­in­for­ma­tion om var näs­ta an­kom­man­de och av­gå­en­de tåg tåg be­fin­ner sig just nu.

An­vän­dar­na får ock­så en lis­ta över när­mas­te av­gång­ar i tids­ord­ning.

De fem se­nas­te sök­ning­ar­na spa­ras på första­si­dan och längst ner på si­dan finns in­for­ma­tion om stör­ning­ar i tra­fi­ken.

Tjäns­ten är ut­veck­lad av MTR i sam­ar­be­te med SL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.