DE TRÄ­NAR FÖR AL­LAS TRYGG­HET

Lö­para­ka­de­mins trä­nings­grupp i Storvre­ten loc­kar unga från he­la söd­ra Bot­kyr­ka. ”När folk ser oss kän­ner de sig tryg­ga­re”, tror le­da­ren No­el­le Francisco.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Text: Li­sa Halldén

Vid halv sex-ti­den tril­lar de in, en ef­ter en, på fri­tids­går­den Lag­ret i Storvre­ten. Någ­ra slår sig ner i sof­for­na, and­ra spe­lar bords­fot­boll.

Runt bil­jard­bor­det sam­las Cassandra Ri­pert och Nymue Re­bol­le­do. De är bå­da 15 år och har va­rit med i Lö­para­ka­de­min se­dan i som­ras.

– Vi får många blic­kar när vi spring­er. Det är nog myc­ket folk som und­rar vil­ka vi är, sä­ger Nymue.

Hon ha­de in­te gett sig ut och sprung­it om hon var en­sam, tror hon. Det är det sto­ra sam­man­hang­et som gör det kul. Dess­utom ger det möj­lig­het att få nya kom­pi­sar.

– Jag har lärt kän­na många från and­ra sko­lor se­dan jag bör­ja­de här, sä­ger Cassandra.

Spri­der trygg­het

Att ung­do­mar från oli­ka sko­lor och oli­ka de­lar av Bot­kyr­ka ska träf­fas är ock­så en av tan­kar­na bakom Lö­para­ka­de­min. Pro­gram­an­sva­rig för söd­ra Bot­kyr­ka är No­el­le Francisco. Hon såg ett be­hov av en po­si­tiv ge­men­skap.

– Vi är i om­rå­den som är so­cio-eko­no­miskt ut­sat­ta och där man of­ta ser unga i kri­mi­na­li­tet. Och att då se en grupp ung­do­mar som spring­er till­sam­mans. Det spri­der en käns­la av trygg­het, för al­la i om­rå­det, sä­ger hon.

Lö­para­ka­de­min rik­tar sig fram­förallt till unga i års­kurs nio och utö­ver trä­ning­en en dag i vec­kan hålls ock­så works­hops där man pra­tar om fram­tids­vi­sio­ner och per­son­li­ga mål. Den som är med un­der minst 14 trä­ning­ar och två works­hops får ett par lö­par­s­kor.

– Vi har hål­lit på i två år. Förs­ta året var det runt 15 ung­do­mar. Året ef­ter var det dub­belt så många. Och i år är vårt pro­gram i söd­ra Bot­kyr­ka störst i he­la Sve­ri­ge, sä­ger No­el­le.

I vän­tan på att löp­ning­en ska bör­ja slu­ter Da­ni­el Mo­re­no upp kring bil­jard­bor­det där Nymue och Cassandra spe­lar. Han kän­ner Cassandra se­dan de gick i sam­ma för­sko­le­klass, men nu går de i oli­ka sko­lor och har in­te haft kon­takt på många år. In­te för­rän nu, när de bå­da ham­na­de i Lö­para­ka­de­min.

– Om jag ska va­ra är­lig så bör­ja­de jag för att jag vil­le ha skor­na. Men nu gör jag det in­te för skor­na läng­re, ut­an nu gör jag det för att det är kul, sä­ger Da­ni­el.

Han går i Falk­bergs­sko­lan och det var på sko­lan han först fick hö­ra om Lö­pa­ka­de­min. Att be­sö­ka sko­lor har va­rit ett sätt för för­e­ning­en att nå ut även till de som in­te van­ligt­vis häng­er på fri­tids­går­den. Och det ver­kar ha lyc­kats, för nu finns här ele­ver från sex oli­ka sko­lor, runt om i söd­ra Bot­kyr­ka.

Ro­li­ga­re att trä­na med and­ra

Från Storvret­sko­lan kom­mer Ru­hi Sher­zad. Han be­rät­tar att han gil­lar att trä­na och ha­de han in­te trä­nat löp­ning här ha­de han gym­mat i stäl­let. Men att trä­na ihop med and­ra är kul, tyc­ker han.

– Vi har många ut­ma­ning­ar och täv­ling­ar mel­lan varand­ra. Och jag har lärt kän­na väl­digt många runt om i söd­ra Bot­kyr­ka, sä­ger han.

Så blir kloc­kan 18 och det är dags för löp­trä­ning­en att bör­ja. No­el­le be­rät­tar om kväl­lens löprun­da.

– Vi kom­mer springa åt­ta kilo­me­ter i kväll. Vi vär­mer upp som van­ligt och sen spring­er vi ett varv runt bad­hu­set och sen ner till Hå­gel­by, ro­par hon över sor­let av rös­ter.

Och så ger sig al­la iväg. På vägen ner mot bad­hu­set pas­se­rar de en äld­re dam som ny­fi­ket ki­kar på de drygt 30 spring­an­de ung­do­mar­na. Nymue har rätt: De drar till sig många blic­kar.

Förs­ta året var det runt 15 ung­do­mar. Året ef­ter var det dub­belt så många.

FOTO: CLAU­DIO BRITOS

VARMT. In­nan löp­trä­ning­en sät­ter igång vär­mer al­la upp till­sam­mans.

FOTO: CLAU­DIO BRITOS

VÄN­TAN. Runt bil­jard­bor­det sam­las Ru­hi Sher­zad, Da­ni­el Mo­re­no och Nymue Re­bol­le­do.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.