En tim­me i Tum­ba

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Text och foto: Clau­dio Britos

Från klas­siskt må­le­ri på Fol­kets hus till 3D-konst på Xen­ter. Tum­ba bjöd på kon­tras­ter när Bot­kyr­kaDi­rekts fo­to­graf Clau­dio Britos häng­de där en so­lig ef­ter­mid­dag.

KLAS­SIS­KA PENSIONÄRSKONSTNÄRER PÅ FOL­KETS HUS. För Eva Von Bröms­sen var det en slump att hon ef­ter si­na år som system­ut­veck­la­re tog upp kons­ten. ”Jag ha­de en vän­ni­na som var konst­när. Tan­ken var att jag vil­le få min man att del­ta, men nu sit­ter jag här och må­lar!” Eva har fo­ku­se­rat på cirk­lar och run­da for­mer men fo­ku­se­rar nu på kvadra­ter och in­tres­san­ta fär­ger.

BRANTA BAC­KEN. Stöd­pe­da­go­gen Mic­ke i vit keps till­sam­mans med John­ny Erik Gustavs­son. ”I dag har jag va­rit och ar­be­tat med att ploc­ka skräp och sil­ver”, be­rät­tar John­ny Erik Gustavs­son boende på grupp­bo­sta­den vid Branta Bac­ken. Nu är det bus­sen ner till cent­rum för att hand­la mat, men in­nan det be­rät­tar John­ny att han är en vi­nyl­dig­ga­re och sam­lar på klas­sis­ka lek­saks­bi­lar. ”Le­en­de guld­bru­na ögon av Vi­king­ar­na är fa­vo­ri­ten. Bäs­ta bi­len är Saab Tur­bo. Nu mås­te vi vi­da­re och hand­la po­ta­tis­bul­lar, ling­on­sylt och bacon!”

GOTT MED 3D-PÄRON. Stu­den­ten Da­vid Ba­ker som plug­gat på Xen­ter i snart två må­na­der vi­sar upp ett av fle­ra 3D-konst­verk som ska­pats på ut­bild­ning­en. ”Det här pä­ro­net tog un­ge­fär fem tim­mar att ska­pa. Det bör­ja­de med ett fo­to­gra­fi av ett päron och slu­ta­de med det­ta konst­verk.

PORTRÄTTPRESENT. Bir­git­ta Ån­sehn må­lar av ett por­trätt på so­nen Lars. ”Myc­ket av kon­tu­rer­na fat­tas, men det blir all­tid att när man ut­går från någon­ting så ham­nar det på nå­got helt an­nat.”

LÅT FANTASIN LE­VA. Storvre­tens iko­nis­ka mu­ral­mål­ning gör sig ex­tra bra ge­nom höst­lö­ven.

FORM. På Od­lings­vä­gen möts skug­gan av ett fly­gan­de löv med de färg­gla­da trä­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.