Barn­fat­tig­do­men mins­kar i Bot­kyr­ka

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

An­de­len barn som le­ver i eko­no­miskt ut­sat­ta hus­håll har mins­kat i he­la lan­det. Det vi­sar Räd­da Bar­nens rap­port om barn­fat­tig­dom som kom i vec­kan.

Även i Bot­kyr­ka syns en minsk­ning. 2011 var an­de­len barn mel­lan 0 och 17 år i eko­no­miskt ut­sat­ta hus­håll 14,2 pro­cent. Till 2016 ha­de an­de­len mins­kat till 11,7 pro­cent. Det in­ne­bär att kom­mu­nen klätt­rar från plats 259 till plats 220 när lan­dets 290 kom­mu­ner ran­kas.

Men trots den po­si­ti­va tren­den är barn­fat­tig­do­men fort­fa­ran­de myc­ket hög­re i Bot­kyr­ka än i många and­ra kom­mu­ner. I Stock­holms län är det ba­ra i Sö­der­täl­je som en hög­re an­del barn le­ver i hus­håll med lå­ga in­koms­ter.

Här över­skrids al­la möj­li­ga grän­ser för vad krop­pen kan gö­ra – här hängs i hår, här svängs i hjul, här ut­förs un­der­bart kol­lek­ti­va ak­ro­ba­ti­knum­mer. An­na He­de­li­us hyl­lar Bot­kyr­ka-ba­se­ra­de Cir­kus Cir­kör i lo­kal­tid­ning­en Ba­ro­me­tern.

FOTO: MOSTPHOTOS

GO­DA NY­HE­TER. Fär­re barn i Bot­kyr­ka le­ver i fat­tig­dom, vi­sar en ny rap­port.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.