Bi­trä­dan­de rek­torn: ”Sto­ra skor att fyl­la”

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA - Li­sa Halldén

Sta­dens nya so­ci­al­bor­gar­råd Jan Jöns­son läm­nar sak­nad ef­ter sig när han flyt­tar från Bot­kyr­ka till stads­hu­set. – Han har va­rit sko­lans rygg­rad, sä­ger Kars­by In­ter­na­tio­nal Schools till­för­ord­na­de rek­tor.

När Kars­by In­ter­na­tio­nal School de­la­de ut slut­be­ty­gen till si­na ni­or i som­ras så var det en stolt rek­tor som läm­na­de över ku­ver­ten. 80 pro­cent av kil­lar­na som gick ut blev be­hö­ri­ga till gym­na­si­et, ett re­jält lyft från 44 pro­cent året in­nan.

Rek­torn Jan Jöns­son har nu bli­vit klar som nytt so­ci­al­bor­gar­råd i Stock­holms stad och l äm­nar där­med bå­de upp­dra­get som fri­tids­po­li­ti­ker för Li­be­ra­ler­na i Skär­hol­men och job­bet som rek­tor på Kars­by.

”Be­tytt jät­te­myc­ket”

– Han har be­tytt jät­te­myc­ket för sko­lan. Han har va­rit an­sik­tet utåt och sko­lans rygg­rad. Så även om vi är jät­te­gla­da för Jans skull så är många ock­så li­te leds­na att han ska läm­na, sä­ger EvaLot­ta Duh­lin, till­för­ord­nad rek­tor på Kars­by In­ter­na­tio­nal School.

Hon kom­mer va­ra till­för­ord­nad rek­tor tills en ny har till­satts.

– Det är sto­ra skor att fyl­la. Men jag är in­te oro­lig, sä­ger hon.

Att i sko­lan sam­ver­ka med so­ci­al­tjänst och po­lis för att få ett över­gri­pan­de sup­port kring unga som är på väg att ham­na snett är en av de frå­gor som Jan Jöns­son dri­vit. Det tän­ket finns i he­la sko­lan och är i ngen­ting som är byggt in i en per­son, me­nar Eva-Lot­ta Duh­lin.

– Vi på sko­lan har ett ut­bild­nings­upp­drag men det går in­te att ut­bil­da barn om de in­te mår bra. Så vid si­dan av ut­bild­nings­upp­dra­get har vi ock­så det so­ci­a­la och det fost­ra­de upp­dra­get, sä­ger hon.

Han har va­rit an­sik­tet utåt och sko­lans rygg­rad.

FOTO: EMI­LIA LINDHOLM FJELD

ÄLSKAD REK­TOR. Det är vik­tigt att lä­rar­na vi­sar ele­ver­na att de kan, me­nar Jan Jöns­son, som fram till i mån­dags var rek­tor på Kars­by In­ter­na­tio­nal School.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.