Al­by­barn får cir­kus­kurs un­der höst­lo­vet

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Barn som är sug­na att tes­ta cir­kus, dans och te­a­ter kan gö­ra det hos Cir­kus Cir­kör i Alby he­la höst­lovs­vec­kan.

Kur­sen görs i sam­ar­be­te med D.I.T Sub­to­pia och Scen­sko­lan Fejm och är rik­tad till barn i åld­rar­na 10 till 14 år. Kur­sen av­slu­tas 2 no­vem­ber med en show för fa­milj och vän­ner.

För Al­by­bor är kur­sen gra­tis, för Bot­kyr­ka­bor kos­tar den 300 kro­nor och för de som bor i and­ra kom­mu­ner kos­tar den 1500 kro­nor.

– Det blir ett mö­te mel­lan barn från oli­ka om­rå­den och att få träf­fa nya kom­pi­sar bru­kar bar­nen på vå­ra kur­ser tyc­ka är det ro­li­gas­te. Bil­den av den and­re för­änd­ras un­der den här vec­kan, sä­ger Cla­ra Nor­man, verk­sam­hets­le­da­re på Cir­kus Cir­kör.

FOTO: CIR­KUS CIR­KÖR

TRÄ­NING. Kur­sen sker i Sub­to­pi­as lo­ka­ler i Alby.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.