Ing­en skat­te­sänk­ning i nya blågrö­na landstinget

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA - Andre­as Jen­nische

I vec­kan pre­sen­te­ras den nya ko­a­li­tion som ska sty­ra landstinget i Stock­holm de kom­man­de fy­ra åren.

En­ligt Irene Sve­no­ni­us (M) in­ne­bär den blågrö­na ma­jo­ri­te­ten att landstinget nu har fått ett slag­kraf­tigt sty­re.

– Vi kan säk­ra ut­bygg­na­den av kol­lek­tiv­tra­fi­ken och sjuk­vår­den på ett be­tyd­ligt bätt­re sätt när vi har en stark ko­a­li­tion som in­te är be­ro­en­de av par­ti­er som kan rös­ta.

Och ni bac­kar om öst­lig för­bin­del­se?

– Nej, var­ken vi el­ler Mil­jö­par­ti­et bac­kar. Det är sta- ten som byg­ger mo­tor­vä­gar och ef­tersom de in­te läng­re dri­ver frå­gan har in­te vi nå­got att för­hål­la oss till. Om det i fram­ti­den blir så att Öst­lig för­bin­del­se blir av, då får vi prö­va hur vi ska kun­na an­vän­da den för kol­lek­tiv­tra­fik, sä­ger Irene Sve­no­ni­us.

In­te im­po­ne­rad

Op­po­si­tions­lands­tings­rå­det Erika Ull­berg (S) var fö­ga im­po­ne­rad av vad som sa­des.

– Kring de störs­ta ut­ma­ning­ar­na var det väl­digt li­te po­li­tik. Jag sak­na­de fram­förallt ett svar på vad som ska gö­ras för att öpp­na fler vård­plat­ser på akut­sjuk­hu­sen. Stock­holm har Sve­ri­ges längs­ta vän­te­ti­der på akut­mot­tag­ning­ar­na, sä­ger hon.

Skat­ten blir oför­änd­rad un­der 2019 och SL-pri­ser­na ska fort­sät­ta att fi­nan­sie­ras som ti­di­ga­re.

– Vi är över­ens om att re­la­tio­nen mel­lan tax­e­fi­nan­sie­ring och skat­te­fi­nan­sie­ring in­te ska för­änd­ras un­der man­dat­pe­ri­o­den och fort­sät­ta va­ra 50/50, sä­ger To­mas Eriks­son (MP), nytt lands­tings­råd.

Den över­ens­kom­mel­se för SL-pri­ser­na som de bor­ger­li­ga par­ti­er­na och Mil­jö­par­ti­et slöt 2016 gäl­ler till och med 2019. Det in­ne­bär att pri­set på 30-da­gars­kor­tet höjs igen i ja­nu­a­ri 2019 till 890 kro­nor.

FOTO: SLL

BLÅGRÖNT. Irene Sve­no­ni­us (M) fort­sät­ter som fi­nans­lands­tings­råd i det nya blågrö­na sty­ret. To­mas Eriks­son blir Miljö­par­ti­ets topp i ko­a­li­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.