Ren­gö­ring av vat­ten­tor­net or­sa­ka­de för­ore­ning­en

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Lisa Halldén

Det var en tvätt av vat­ten­tor­net som or­sa­ka­de bak­te­ri­er­na i vatt­net i Tul­linge­berg i au­gusti. Det vi­sar kom­mu­nens ut­red­ning.

Bo­en­de i Tul­ling­berg var re­kom­men­de­ra­de att ko­ka sitt dricks­vat­ten mel­lan 1 och 23 au­gusti, för att ko­li­for­ma bak­te­ri­er ha­de hit­tats i vatt­net.

En ut­red­ning har gjorts och nu är det klart att det var när vat­ten­tor­net i Tul­linge tvät­ta­des i ju­li som bak­te- ri­er­na tros ha ham­nat i vatt­net.

Tor­net tvät­ta­des ut­vän­digt med en hög­trycks­spru­ta och då rann smuts­vat­ten in i re­ser­vo­a­ren och för­o­re­na­de dricks­vatt­net. Det var en upp­hand­la­de le­ve­ran­tör som gjor­de ren­gö­ring­en och Bot­kyr­ka kom­mun be­kla­gar att de­ras risk­be­döm­ning in­te va­rit till­räck­lig.

Upp­täck­tes in­te

– Vi upp­täck­te in­te i för­väg att luc­kan på top­pen av vat­ten­tor­net var otät och det var ett miss­tag, sä­ger kom- mu­nens VA-chef Lin­da Ev­jen, i ett press­med­de­lan­de.

Att Tul­lings­bergs­bor­na var tvung­na att ko­ka sitt dricks­vat­ten så länge be­ror på det var­ma väd­ret. Dricks­vatt­net var un­der de da­gar­na i au­gusti upp mot 20 gra­der varmt och det gyn­na­de bak­te­ri­er­na.

– Bak­te­ri­er­na gyn­na­des av den för­höj­da tem­pe­ra­tu­ren och till­sam­mans med låg för­bruk­ning, dröj­de det in­nan vi fick bort dem helt, sä­ger Lin­da Ev­jen i press­med­de­lan­det.

FOTO: AR­KIV­BILD

TVÄTT. Det var en ren­gö­ring av vat­ten­tor­net som or­sa­kan­de smut­sen i vatt­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.