M: Glöm in­te Grö­dinge

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Sti­na Lund­gren (M) Op­po­si­tions­råd, Vårsta­bo Wil­ly Vi­i­ta­la (M) Vice grupple­da­re, Tum­ba­bo

Vi mo­de­ra­ter kan kon­sta­te­ra att vi sak­nar Grö­dinge- och lands­bygds­per­spek­ti­vet i kom­mu­nens pla­ner för stärkt om­rå­des­ut­veck­ling. Grö­dinge/Vårs­ta för­svin­ner in i Tum­ba med det som be­slu­ta­des i kom­mun­full­mäk­ti­ge 27/9, me­dan ex­em­pel­vis Hall­un­da/Nors­borg finns kvar med två kom­mun­dels­namn. Mo­de­ra­ter­na, som en­da sam­lat par­ti, yr­ka­de av­slag på det­ta och att vi även i fort­sätt­ning­en ska an­vän­da be­grep­pet kom­mun­de­lar (och in­te ”stads­de­lar”).

Re­dan i ären­det om ”Sam­man­lägg­ning av Bot­kyr­ka och Grö­dinge kom­mu­ner” från 1969, in­för kom­munslag­ning­en 1971, be­stäm­des ett an­tal punk­ter som in­te har re­spek­te­rats. Vid ut­bygg­na­den av Vårs­ta skul­le ett äldre­bo­en­de byg­gas (det står in­te, cir­ka 50 år se­na­re, på plats än). De små byg­desko­lor­na skul­le be­va­ras (men la­des ner). En id­rotts­plats skul­le an­läg­gas (det finns in­te ens en full­stor fot­bolls­plan och Grö­ding­e­val­len av­veck­las). Dess­utom till­hör Grö­dinge kyr­ko­för­sam­ling Sträng­näs stift och in­te Bot­kyr­ka för­sam­ling, Stock­holms Stift (dit Tum­ba hör).

Det som of­ta glöms bort i den kom­mu­na­la or­ga­ni­sa­tio­nen är att det finns ett sär­skilt per­spek­tiv att ta hän­syn till. Ett stort fo­kus lig­ger stän­digt på vå­ra tät­be­bygg­da de­lar och på vå­ra mil­jon­pro­gram­s­om­rå­den.

Men kom­mu­nens störs­ta geo­gra­fis­ka del är lands­bygd. Grö­dinge (och Vårs­ta) har and­ra ut­ma­ning­ar och and­ra frå­gor som be­hö­ver få ett ökat ut­rym­me i kom­mu­nen. Vi har där­för lagt en mo­tion att det in­rät­tas ett lands­bygds­råd.

Frå­gor som kan va­ra ak­tu­el­la för lands­byg­den, i jäm­fö­rel­se med till ex­em­pel Tum­ba är bland an­nat den tunga tra­fi­ken ge­nom Grö­dinge, hur myc­ket man ska be­ta­la för att få vat­ten och av­lopp och vil­ka prin­ci­per som ska gäl­la när man vill ex­em­pel­vis byg­ga nä­ra vat­ten. Men det är up­pen­bart att Grö­dinge, och det som gör kom­mun­de­len så spe­ci­ell, in­te är nå­got som en­ga­ge­rar den nya ma­jo­ri­te­ten s är­skilt myc­ket (S+MP+KD+L+C).

FOTO: CLAUDIO BRITOS

Wil­ly Vi­i­ta­la. Sti­na Lund­gren. GRÖDINGELANDET. I val­di­strik­tet blev Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na störs­ta par­ti. Det hand­lar om bon­de­men­ta­li­tet tror Kagg­ham­ra­bon Jo­han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.