Hård kri­tik när unga vux­nas mö­tes­plat­ser ska läg­gas ner

Kom­mu­nens mö­tes­plat­ser för unga vux­na läggs ner. De miss­lyc­kas med att få unga till stu­di­er och jobb som det är tänkt, en­ligt en rap­port. Men be­slu­tet mö­ter kri­tik från ung­do­mar och per­so­nal. ”Det känns som de tap­pat hop­pet om oss unga i or­ten.”

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - SÄG VAD DU TYC­KER! BOTKYRKADIREKT.SE An­na Sjögren

BOTKYRKAS OMSTRIDDA MÖ­TES­PLAT­SER FÖR ÄLD­RE UNG­DO­MAR STÄNGER I MARS.

Det är ons­dags­kväll på mö­tes­plat­sen för unga vux­na i Hall­un­da-Nors­borg. En van­lig kväll bru­kar 30 till 40 unga mel­lan 16 och 22 år kom­ma hit för att trä­na, få hjälp att sö­ka jobb, lä­sa läx­or, gå på kör­kort­ste­o­ri el­ler ta en fi­ka i kafé­et. Ikväll är det näs­tan tomt.

Stäm­ning­en är låg se­dan be­ske­det kom att mö­tes­plat­sen läggs ner.

– Man har leds­na tan­kar. Det känns som att po­li­ti­ker­na tap­pat hop­pet om oss unga i or­ten, sä­ger Chab­ban Had­do, 17 år, som går i gym­na­si­et och är här näs­tan var­je kväll.

Be­ske­det från po­li­ti­ker­na kom i tors­dags. Fitt­ja Ung­do­mens hus och Grun­den i Al­by stänger. De två nya mö- tes­plat­ser­na i Storvre­ten och Hall­un­da- Nors­borg som smygstar­tat men vän­tat på nya lo­ka­ler, öpp­nar in­te.

”Har in­te lyc­kats”

Be­slu­tet har fat­tats ef­ter att ut­red­ning­en som kom­mu­nen till­sat­te i vå­ras nu är klar.

– De­ras upp­drag har va­rit att fånga upp unga som var­ken stu­de­rar el­ler har jobb och ska vara en bryg­ga till prak­tik, ut­bild­ning och jobb. Det lyc­kas man in­te till­räck­ligt bra med idag, sä­ger Eb­ba Öst­lin (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de om be­slu­tet.

En­ligt Öst­lin har plat­ser­na in­te lett unga till jobb och stu­di­er, trots för­sök till om­tag.

– Man lå­ser in sitt häng­be­te­en­de och kom­mer in­te vi­da­re i sitt liv. Det har ock­så skett ak­ti­vi­te­ter på mö­tes­plat­ser­na som in­te ska ske. Allt som fö­re­kom­mer i drog­han­delns när­het.

Be­slu­tet är en helom­vänd­ning för S som länge för­sva­rat mö­tes­plat­ser­na för unga vux­na från främst Mo­de­ra­ter­nas kri­tik.

Så sent som för två år se dan be­slu­ta­de man att öpp­na nya mö­tes­plat­ser i Storvre­ten och Hall­un­da-Nors­borg.

”Svi­ker för­tro­en­det”

Ger­nas Bas­das, pro­jekt­le­da­re för de nya mö­tes­plat­ser­na, har just fått ve­ta att 16 må­na­ders ar­be­te med att star­ta mö­tes­plat­ser­na nu kas­tas i pap­pers­kor­gen. Han vi­sar kor­ri­do­ren där de nya lo­ka­ler­na skul­le bör­ja byg­gas om en må­nad.

– Jag är över­ras­kad. Hur

Om po­li­sen miss­lyc­kas med sitt ar­be­te så läg­ger man ju in­te ner po­li­sen. Man sät­ter in fler po­li­ser.

ska vi för­kla­ra be­slu­tet för ung­do­mar­na en må­nad in­nan spad­ta­get? Vux­en­värl­den svi­ker de­ras för­tro­en­de.

Per­so­na­len har läst ut­red­ning­en. Och det finns sa­ker som mås­te bli bätt­re tyc­ker de. Fler unga vux­na kan hjäl­pas till jobb och ut­bild­ning­ar och de mås­te bli bätt­re på att få hit tje­jer, till ex­em­pel. I rap­por­ten står det att an­sva­ret mel­lan oli­ka kom­mu­na­la verk­sam­he­ter va­rit otyd­ligt. Mö­tes­plat­ser­nas per­so­nal sä­ger att de in­te har till­räck­lig kom­pe­tens för att kla­ra det tyd­li­ga­re fo­ku­set på jobb och stu­di­er.

Men de trod­de att de skul­le få mer re­sur­ser.

– Säg så här, om po­li­sen miss­lyc­kas med sitt ar­be­te så läg­ger man ju in­te ner po­li­sen. Man sät­ter in fler po­li­ser, sä­ger ung­domscoachen Ge­or­ge Eliy­as, upp­växt i Nors­borg som job­bat med unga här i 23 år.

En trygg plats

De vil­le att mö­tes­plat­sen skul­le bli ett nav där so­ci­al­tjänst, ung­domsmot­tag­ning, avux och and­ra myn­dig­he­ter möt­te de unga vux­na på plats. Nu ska kom­mu­nen istäl­let er­bju­da sche­ma­lag­da ak­ti­vi­te­ter in­om jobb och ut­bild­ning och job­ba mer upp­sö­kan­de med unga som in­te plug­gar och job­bar.

– Det är bra, men var ska de hit­ta de unga vux­na? Nu kom­mer de ju in­te att fin­nas här läng­re, sä­ger Ge­or­ge Eliy­as.

Gabri­el, 20, sä­ger att det var mö­tes­plat­sen som fick ho­nom på rätt väg när han in­te kla­ra­de sko­lan och in­te ha­de jobb. Här blev han pep­pad igen och fick hjälp att sö­ka ett jobb som han fick.

– Jag ha­de ald­rig åkt till Ar­bets­för­med­ling­en, det kän­des tryg­ga­re att få hjälp här.

Om fem må­na­der stänger mö­tes­plat­sen. De­niz Yil­maz, 17, Chab­ban Had­do, 17 och Jac­kob skul­le vil­ja att po­li­ti­ker­na kom hit.

– Jag skul­le be­rät­ta hur myc­ket vi ut­veck­lats. Vi får stöd för fram­ti­den här, sä­ger Jac­kob.

Vad kom­mer ni gö­ra när mö­tes­plat­sen stänger?

– Jag tror vi kom­mer stå ute. Många har in­te SL-kort för att åka till and­ra ak­ti­vi­te­ter och vi vill in­te plan­ka. Så vi kom­mer hänga ute, sä­ger Chab­ban.

BESVIKNA. ”Ibland vill man pra­ta med en av de vux­na här, lä­sa läx­or el­ler få hjälp med sitt cv. Det är som ett and­ra hem”, sä­ger De­niz Yil­maz, näst längst till väns­ter i bild. Fr v: Elin Mac­ke och Ge­or­ge Eliy­as, ung­domscoacher och be­sö­ka­ren Jac­kob.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.