MUMIESKRÄCK I FÖRORTEN!!!

En mu­mie som slog ihjäl kat­ter, skräm­de häs­tar i sken och yla­de som en va­rulv. Bå­de po­lis och or­tens unga del­tog i jak­ten. Ma­ri­an­ne Lin­dqvist var med un­der skräck­vå­ren 1973.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Text: Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus | Foto: Claudio Britos

Jag minns hur min son all­tid vil­le att vi skul­le få in kat­ten på kväl­len, så in­te mu­mi­en skul­le få tag på den.

Det är en ky­lig kväll i mars 1973. Tho­mas Fer­géus, då el­va år, har hängt med kom­pi­sar­na på jakt. Någ­ra har dra­git iväg på mo­pe­der, and­ra le­tar i sko­gen. Själv står han och hål­ler vakt nä­ra båt­klub­ben.

– Jag stod där med mi­na sto­ra fick­lam­pa och ska­ka­de av räds­la. Och när jag var som mest rädd såg jag en ge­stalt som rör­de sig vid bå­tar­na bakom trä­den, en bit ifrån, minns han.

Två da­gar se­na­re är han på bild i Ex­pres­sen, med ru­bri­ken ”Tho­mas, 11, har sett mu­mi­en!”. Men vi åter­kom­mer till det.

Nå­got ha­de hänt i om­rå­det den vår­vin­tern. Lä­ra­re ska­ka­de sin hu­vu­den i för­und­ran, po­li­sen var för­bryl­lad, ung­ar­na liv­räd­da, ton­års­grab­bar­na väd­ra­de blod. Or­det på al­las läp­par: Mu­mi­en.

Det sa­des att han slog ihjäl kat­ter, skräm­de häs­tar i sken och yla­de som en va­rulv.

– Jag minns hur min son all­tid vil­le att vi skul­le få in kat­ten på kväl­len, så in­te mu­mi­en skul­le få tag på den, minns Ma­ri­an­ne Lin­dqvist, som vid den ti­den var 44 år, och skrat­tar.

”Lev­de i skräck”

Fle­ra påstod sig ha sett ho­nom. Sig­na­le­men­tet: vit­klädd, med vit hu­va, stel gång och ar­mar­na lätt upp­sträck­ta.

– Jag minns att vi lev­de i skräck, på rik­tigt. Det sa­des att mu­mi­en fanns på en berg­knal­le vid Björk­sätra­sko­lan och vi var så räd­da att vi all­tid sprang för­bi den på väg till och från sko­lan, sä­ger Ann-Britt Wåh­lin.

Hon var el­va år på den ti­den och gick i fem­man på Björk­sätra­sko­lan.

– Var­je rast när vi var ute sneg­la­de vi bort mot knal­len. Någ­ra mo­di­ga var där och gick runt, men jag vå­ga­de ald- rig. Var­je dag sam­la­des man och fick rap­por­ter, det var vil­da histo­ri­er om folk som mött mu­mi­en. I när­he­ten av sko­lan häng­de gas­bin­dor i trä­den. Det kän­des helt verk­ligt, det var ing­en tve­kan om att den fanns, sä­ger hon.

Mu­mi­e­hy­ste­ri

Ryk­tet om mu­mi­en bör­jar spri­das. Allt fler ung­do­mar be­väp­nar sig med hoc­key­klub­bor och på­kar för att på si­na mo­pe­der ja­ga rätt på mu­mi­en. Vis­sa står på vakt vid det gam­la rids­tal­let.

– Vi var ju små­kil­lar och ha­de in­te så myc­ket an­nat att hit­ta på. Nu blev det här vårt sto­ra fo­kus. Vi sam­la­des kanske sex styc­ken och drog och ja­ga­de mu­mi­en, men vi ha­de ju verk­li­gen ing­en aning om vad vi skul­le gö­ra om vi såg ho­nom, skrat­tar Tho­mas Fer­géus.

Men skräc­ken väx­er i Sätra. Den bör­jar när­ma sig hy­ste­ri.

– Det blev ba­ra stör­re och stör­re. Till slut blev det så att folk in­te vå­ga­de gå ut på ras­ter­na på Björk­sätra­sko­lan, nå­gon tjej skrek från skol­går­den om mu­mi­en och al­la göm­de sig, be­rät­tar Tho­mas Fer­géus.

Även de vux­na bör­jar mär­ka av det. Vis­sa gav bar­nen ute­gångs­för­bud, and­ra, som Ma­ri­an­ne Lin­dqvist för­sök­te för­kla­ra att mu­mi­er in­te finns på rik­tigt.

– Egent­li­gen bor­de jag in­te tro på det. Men så många har ju sett ho­nom. Och bar­nen är liv­räd­da. Härom­da­gen kom en li­ten flic­ka till mig och grät all­de­les för­tviv­lat. Hon vå­ga­de in­te gå hem. Jag fick be kvar­terspo­li­sen föl­ja med hen­ne hem, be­rät­ta­de korv­gub­ben Ge­org Gustafs­son till Ex­pres­sen då.

Kvälls­tid­ning­ar­na får näm­li­gen nys om hän­del­sen. Bå­de Af­ton­bla­det och Ex­pres­sen åker till Sätra och häng­er med i jak­ten på den rys­li­ga fi­gu­ren.

Och de drar på – stort.

Den 26 mars täcks Ex­pres­sens första­si­da av ru­bri­ken ”Mumieskräck i Stock­holms­för­ort”. På bil­den har en man klätt ut sig till mu­mi­en, en­ligt de an­mäl­ning­ar po­li­sen fått in. Ett stort och högt ban­dage, med ba­ra en springa för ögo­nen.

Po­li­sen ut­re­der

För an­mäl­ning­ar får po­li­sen in. De vet in­te ex­akt hur de ska ut­re­da mu­mi­ens brott, men det bor­de vara nå­gon­stans mel­lan ”ofre­dan­de” el­ler ”för­ar­gel­se­väc­kan­de be­te­en­de”. Skul­le mu­mi­en åka fast var det runt 500 kro­nor i bö­ter som vän­ta­de.

– Vi spa­nar på fullt all­var, men vi har nog in­te stor chans med en bil som det står ”Po­lis” på, kon­sta­te­rar po­lisas­si­stent Mats Lind­kvist till Ex­pres­sen, den 27 mars 1973.

Kvar­terspo­li­sen Ing­var Hofs­tedt bör­ja­de job­ba som kvar­terspo­lis i Sätra den 1 ja­nu­a­ri 1973. När mu­mi­e­skräc­ken slog till skrat­ta­de han först, be­rät­ta­de han då för Af­ton­bla­det.

– Men nu har jag fått föl­ja till­räck­ligt många hy­ste­riskt räd­da barn hem för att tyc­ka att det bör­jar bli olus­tigt. Till och med en 18-årig flic­ka som såg den här vand­ra­de vål­na­den blev så rädd att hon ring­de po­li­sen, sa­de han.

I dag minns han in­te så myc­ket av hän­del­sen. En mas­sa år på vålds­ro­teln har trängt un­dan min­ne­na från de nio må­na­der­na som kvar­terspo­lis i Sätra.

– Det har lik­som blek­nat i min min­nes­bild. Men jag kom­mer ihåg att det var väl­digt spe­ci­ellt, det var så om­ta­lat och upp­skru­vat, folk var bå­de ny­fik­na och halv­skra­ja. Vi för­sök­te lus­ka fram om det över hu­vud ta­get fanns nå­gon mu­mie, men jag tror in­te att vi kom till nå­got av­slut, sä­ger han i dag.

Ef­ter ett tag lug­nar sa­ker och ting ned sig i Sätra. Skol­bar­nen drar på som­mar­lov, och mu­mi­en fal­ler i glöms­ka.

Men vad var det som hän­der egent­li­gen de där vec­kor­na 1973? Fanns det en mu­mie? Ryk­te­na och te­o­ri­er­na var och är många. Vis­sa trod­de att det var en psy­kiskt sjuk per­son från Bec­kom­ber­ga som kläd­de ut sig. And­ra att det ba­ra var ett ryk­te som spreds mel­lan bar­nen.

– Jag tror in­te att det fanns en män­ni­ska bakom, det var nog mest bar­nen som ha­de liv­lig fan­ta­si. Att en en­sam män­ni­ska skul­le hål­la på och klä ut sig och skräm­mas, det lå­ter li­te för otro­ligt i min tan­ke­värld, sä­ger Ma­ri­an­ne Lin­dqvist.

Po­li­sen lyc­ka­des ald­rig lö­sa fal­let. – Men an­tag­li­gen så var det ba­ra nå­gon som vil­le gö­ra sig in­tres­sant. Som vil­le ska­ka om Sätra och sä­kert ha­de väl­digt ro­ligt åt det he­la. Det var ju ald­rig nå­got som tyd­de på att per­so­nen var far­lig, det he­la var ba­ra väl­digt mys­tiskt, sä­ger ti­di­ga­re kvar­terspo­li­sen Ing­var Hofs­tedt.

Klint­berg: Tv:s fel

Et­no­lo­gen Bengt af Klint­berg har dock en an­nan för­kla­ring. Någ­ra må­na­der in­nan mu­mi­e­hy­ste­rin i Sätra ha­de lik­nan­de histo­ri­er spri­dits på and­ra plat­ser i lan­det. Bå­de i Trel­le­borg och Ja­kobs­berg rap­por­te­ra­des det om va­rul­var som skräm­de barn.

En­ligt ho­nom är sva­ret på des­sa ryk­ten en­kelt: Sve­ri­ges te­le­vi­sion, som var de en­da tv-ka­na­ler­na på den ti­den, ha­de som­ma­ren 1972 vi­sat en se­rie klas­sis­ka skräck­fil­mer på se­na ons­dags­kväl­lar. En av dem var ”Dr Yo­ga­mi från Lon­don”, där en va­rulv fö­re­kom. En an­nan ”Mu­mi­en” från 1932, med Bo­ris Kar­loff i hu­vud­rol­len.

– Jag tror man tryggt kan ut­gå från att det var där­i­från ryk­te­na kom. Det

Till och med en 18-årig flic­ka som såg den här vand­ra­de vål­na­den blev så rädd att hon ring­de po­li­sen.

MUMIESKRÄCK. Un­der någ­ra da­gar var Sätra­mu­mi­en topp­ny­he­ten i kvälls­pres­sen. ”Det här var nog det störs­ta som hänt Sätra”, sä­ger Ma­ri­an­ne Lin­dqvist, som fort­fa­ran­de har ett num­mer kvar av tid­ning­en.

FOTO: LARS NYBERG/EX­PRES­SEN/TT

SÅ SÅG HAN UT. Med ett högt ban­dage och en springa till ögo­nen, tju­tan­des som en va­rulv, en­ligt vitt­nesupp­gif­ter som po­li­sen fick in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.