Så många ny­an­län­da till Bot­kyr­ka

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Han­na Thå­ström

Av de näs­tan 3 000 ny­an­län­da som ska an­vi­sas till Stock­holms län näs­ta år ska 39 bli Bot­kyr­ka­bor. Det skri­ver läns­sty­rel­sen i ett press­med­de­lan­de i dag.

Näs­ta år kom­mer Mi­gra­tions­ver­ket att an­vi­sa 2 959 ny­an­län­da per­so­ner t i l l Stock­holms län. Av dem ska 39 per­so­ner an­vi­sas till Bot­kyr­ka kom­mun, en­ligt press­me­de­lan­det.

In­för 2018 fick Bot­kyr­ka i upp­drag att ta emot 92 ny- an­län­da. 2017 var det 138 per­so­ner.

På upp­drag av re­ge­ring­en tas i 2019 års be­räk­ning­ar stör­re hän­syn till kom­mu­ner som un­der en läng­re tids­pe­ri­od haft ett högt mot­ta­gan­de av ny­an­län­da som själv­bo­sät­ter sig.

To­talt 9 000 an­vi­sas

Det för­kla­rar den lå­ga siff­ran för Bot­kyr­ka, som kan jäm­fö­ras med Tä­bys 141 per­so­ner och Nac­kas 180. Stock­holms kom­mun ska ta emot 1 188 per­so­ner.

Sö­der­täl­je kom­mun får inga ny­an­län­da an­vi­sa­de alls.

An­nat läns­sty­rel­sen tar hän­syn till när ny­an­län­da för­de­las mel­lan kom­mu­ner­na är kom­mu­nens för­ut­sätt­ning­ar att ska­pa jobb åt de nya in­vå­nar­na, be­folk­nings­stor­lek, samt det sam­man­tag­na mot­ta­gan­det av ny­an­län­da och en­sam­kom­man­de barn.

I Sve­ri­ge ska to­talt 9 000 ny­an­län­da om­fat­tas av kom­munan­vis­ning­ar un­der 2019. Av dem kom­mer 5 000 att vara kvot­flyk­ting­ar.

FOTO: ARKIVBILD

MODULHUS. Här i mo­dul­hu­sen i Tum­ba bor någ­ra av de ny­an­län­da som ti­di­ga­re an­vi­sats till kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.