Nytt fo­kus i ar­be­tet för unga vux­na i Bot­kyr­ka

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Kom­mun­sty­rel­sen i Bot­kyr­ka har be­slu­tat om ett nytt fo­kus i verk­sam­he­ten för unga vux­na. För­änd­ring­en är en vik­tigt del i att Botkyrkas ung­doms­ga­ran­ti ska nå ut till al­la ung­do­mar. Be­slu­tet in­ne­bär att de öpp­na mö­tes­plat­ser­na för unga vux­na kom­mer att stänga om fem må­na­der.

I vå­ras gjor­des en ut­red­ning för att ut­vär­de­ra verk­sam­he­ten för unga vux­na i Bot­kyr­ka, som har va­rit en del av att nå ung­do­mar och få dem i jobb.

Ut­red­ning­en vi­sa­de att verk­sam­he­ten som finns idag in­te bi­drar till att nå den öns­ka­de ef­fekt som kom­mu­nen vill upp­nå. Må­let för verk­sam­he­ten är att unga ska för­be­re­das för vux­en­li­vet ge­nom in­sat­ser och stöd för stu­di­er, ar­be­te och per­son­lig ut­veck­ling.

För att bätt­re nå ut till al­la ung­do­mar och stöt­ta må­let om att al­la ung­do­mar ska kun­na få stöd att nå si­na mål har kom­mun­sty­rel­sen fat­tat be­slut om ett an­tal åt­gär­der. För­sla­get in­ne­bär att:

• kom­mu­nens ak­ti­vi­tets­an­svar ska bli mer upp­sö­kan­de. Det vill sä­ga att kom­mu­nen ska stöt­ta ung­do­mar 16-19 år, som in­te går på gym­na­si­et och som in­te ar­be­tar, med stu­di­e­och yr­kes­väg­led­ning, mo­ti­ve­ran­de coach­ning, hjäl­pa till att hit­ta prak­tik el­ler stöd­ja i jobb­sö­kan­de.

• det ock­så star­tas sche­ma­lag­da ak­ti­vi­te­ter rik­tat till unga i gym­na­si­e­ål­dern. Al­la ak­ti­vi­te­ter ska hjäl­pa till att upp­fyl­la ak­ti­vi­tets­an­sva­ret för att få ung­do­mar att bör­ja stu­de­ra el­ler job­ba. Ak­ti­vi­te­ter­na är bå­de för ung­do­mar som stu­de­rar och de som in­te stu­de­rar. Verk­sam­he­ten kan be­dri­vas av så­väl kom­mu­nen som and­ra för­e­ning­ar och nä­rings­liv.

• det vålds­före­byg­gan­de ar­be­tet får stör­re re­sur­ser för att mer ef­fek­tivt kun­na ar­be­ta med unga kri­mi­nel­la och fö­re­byg­ga att fler ham­nar i kri­mi­na­li­tet samt få fler att läm­na och istäl­let kom­ma i jobb och stu­di­er, att stär­ka kom­mu­na­la ak­ti­vi­tets­an­sva­ret.

• fri­tids­gårds­verk­sam­he­ten för yng­re åld­rar får mer re­sur­ser för främ­jan­de och fö­re­byg­gan­de ar­be­te.

Läs mer på bot­kyr­ka.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.