UR KALENDARIET

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Tek­nis­ka nämn­den sam­man­trä­der

Tid: mån­dag 12 no­vem­ber kl. 19 Plats: Xen­ter, sal 243, Ut­bild­nings­vä­gen 3 i Tum­ba Ur dag­ord­ning­en: - Eko­no­misk upp­följ­ning ok­to­ber 2018 - Slut­re­do­vis­ning­ar pro­jekt­kon­ton

Sam­hälls­bygg­nads­nämn­den sam­man­trä­der

Tid: tis­dag 13 no­vem­ber kl. 18.30 Plats: kom­mun­hu­set, Tum­ba, plan 2, rum 3 (Stange) Ur dag­ord­ning­en: - Änd­ring av reg­ler för ar­be­ten på el­ler som be­rör of­fent­lig plats – nya av­gif­ter och vi­ten - Ytt­ran­de över re­miss för ”Pro­gram för mikro- och mak­ro­plas­ter” - Må­nads­upp­följ­ning ok­to­ber

Be­bishän­der - och föt­ter - av­tryck i pap­per

Tid: tors­dag 8 no­vem­ber kl. 10–12 Plats: Tum­ba Bruks­mu­se­um, Tum­ba Gör ett av­tryck med be­bis hand el­ler fot. Av­tryc­ken blir som vat­ten­mär­ken och syns när papp­ret hålls upp mot ljus ex i ett föns­ter. Pas­sar be­bis 3–12 må­na­der. In­släpp från kl. 9.45–10. Be­grän­sat an­tal plat­ser.

Re­le­a­se­par­ty för tid­skrif­ten Ma­na

Tid: fre­dag 9 no­vem­ber kl. 17–22 Plats: Mång­kul­tu­rellt cent­rum i Fitt­ja Ma­na är en an­ti­ra­sis­tisk tid­skrift som rap­por­te­rar, un­der­sö­ker, ana­ly­se­rar och väc­ker de­batt kring frå­gor som rör ra­sism och an­ti­ra­sism, so­ci­al mo­bi­li­se­ring, glo­bal för­del­nings­po­li­tik, mi­gra­tion och asyl­po­li­tik Med sitt se­nas­te num­mer star­tar Ma­na en dis­kus­sion om hur an­ti­ra­sis­ter kan en­ga­ge­ra sig i min­nes­kul­tu­rer ut­i­från ex­em­pel från Dan­mark, Syd­af­ri­ka, USA och Bo­li­via. En dis­kus­sion av des­sa frå­gor in­leds av histo­ri­kern Ro­bert Nilsson Mo­ham­ma­di och konst­ve­ta­ren Tan­ja Schult. Mu­si­ker­na Pou­ran och Fred­rik bju­der på akus­tisk mu­sik. Ming­el från kl. 17 och öp­pet i Mång­kul­tu­rellt cent­rums ta­ver­na till kl. 22. Fri en­tré.

Fun­kis­fes­ti­va­len - för per­so­ner med funk­tions­ned­sätt­ning Tid:

lör­dag10 no­vem­ber kloc­kan 18 till cir­ka 20.45 Plats: Hall­un­da Fol­kets hus Ut­tag­nings­täv­ling. Var med och rös­ta på det bi­drag som du tyc­ker ska re­pre­sen­te­ra Bot­kyr­ka. Gra­tis in­trä­de. Fi­ka finns att kö­pa i pa­u­sen. Fun­kis­fes­ti­va­len ar­ran­ge­ras av för­e­ning­en Fun­kis­gläd­je: fun­kis­glad­je.se

Mat­te­hjälp på Al­by bib­li­o­tek

Tid: tis­dag 13 no­vem­ber kl. 17–18.45 Plats: Al­by bib­li­o­tek i Al­by cent­rum Be­hö­ver du hjälp med mat­te­läx­an? El­ler plug­gar du in­för hög­sko­le­pro­vet? Vå­ra vo­lon­tä­rer från Mat­te­cent­rum hjäl­per dig gär­na. Al­la åld­rar och ni­vå­er är väl­kom­na!

Bot­kyr­ka Nä­rings­livs­ga­la 2018

Tid: fre­dag 16 no­vem­ber kl. 18.30 Plats: Lof­tet, Sub­to­pia i Al­by Nu är det dags att åter­i­gen hyl­la nä­rings­li­vet och fö­re­ta­gan­det i Bot­kyr­ka un­der en fan­tas­tisk gala­kväll - där vi de­lar ut pri­ser för: Årets fö­re­ta­ga­re - de­las ut av Fö­re­ta­gar­na Bot­kyr­ka-Sa­lem Årets tu­rist­fö­re­tag - de­las ut av Disco­verBot­kyr­ka) Årets ny­fö­re­ta­ga­re - de­las ut av Ny­fö­re­ta­garCent­rum Bot­kyr­ka-Hud­dinge Årets fö­re­tag – so­ci­alt an­svars­ta­gan­de - de­las ut av ar­bets­mark­nads- och vux­en­ut­bild­nings­för­valt­ning­en, Bot­kyr­ka kom­mun. An­mä­lan och mer in­for­ma­tion: bot­kyr­ka­na­rings­livs­ga­la.se

Del­ta­ga­re i årets ut­tag­nings­täv­ling till Fun­kis­mel­lo och hus­ban­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.