Det här är ung­doms­ga­ran­tin

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Bot­kyr­ka har en ung­doms­ga­ran­ti som in­ne­bär att al­la unga ska få stöd att kom­ma i stu­di­er, jobb el­ler prak­tik. Må­let är att unga ska för­be­re­das för vux­en­li­vet ge­nom in­sat­ser och stöd för stu­di­er, ar­be­te och per­son­lig ut­veck­ling.

Ex­em­pel på in­sat­ser:

• stöd till kör­korts­stu­di­er

• hjälp att skri­va CV

• hjälp att för­be­re­da sig för ar­betsin­ter­vju­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.