Dog ef­ter tand­läkar­be­sök

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

En man drab­ba­des av blod­för­gift­ning och dog ef­ter ett be­sök hos tand­lä­ka­ren på Folk­tand­vår­den i Bot­kyr­ka, rap­por­te­rar Ny­hets­by­rån Si­ren. Hän­del­sen ska ut­re­das av IVO. Men en­ligt Folk­tand­vår­den har ing­et fel be­gåtts.

Hän­del­sen in­träf­fa­de ti­di­ga­re i år. En man sök­te akut tand­vård hos Folk­tand­vår­den Tul­linge för be­svär i väns­ter över­kä­ke. En tand be­hand­la­des då akut och tre vec­kor se­na­re gjor­des en rot­be­hand­ling på man­nen. Men man­nen ut­veck­la­de en blod­för­gift­ning och la­des in på sjuk­hus men av­led en må­nad se­na­re till följd av blod­för­gift­ning och en in­flam­ma­tion i hjärt­klaf­far­na.

”Ing­et fel har be­gåtts”

Man­nen, som ha­de hjärt­pro­blem och tog ett fler­tal me­di­ci­ner, bland an­nat blod­trycks­me­di­cin, ha­de ti­di­ga­re fått an­ti­bi­o­ti­ka i fö­re­byg­gan­de syf­te i sam­band med tand­vård. Det fick han dock in­te un­der den här be­hand­ling­en och en lex Ma­ria-an­mä­lan har gjorts till IVO, In­spek­tio­nen för vård och om­sorg. Men en­ligt Folk­tand­vår­den har ing­et fel be­gåtts, då de na­tio­nel­la rikt­lin­jer­na in­te sä­ger att man ska ge an­ti­bi­o­ti­ka i fö­re­byg­gan­de syf­te. – Tand­lä­ka­ren har följt de na­tio­nel­la rikt­lin­jer­na. Vi an­mä­ler för att lyf­ta frå­gan om rikt­lin­jer­na even­tu­ellt be­hö­ver ses över, sä­ger Ka­ta­ri­na Lun­dell på Folk­tand­vår­den till Ny­hets­by­rån Si­ren. Nu ska iVO grans­ka hän­del­sen. – Vi väl­kom­nar att In­spek­tio­nen för vård och om­sorg nu ska gö­ra en grund­lig ut­red­ning. De har be­gärt in kom­plet­te­ran­de upp­gif­ter från oss, och kom­mer även att in­for­me­ra Lä­ke­me­dels­ver­ket om det in­träf­fa­de, sä­ger Ka­ta­ri­na Lun­dell till Si­ren.

FOTO: WAVEBREAK ME­DIA LTD, MOSTPHOTOS

UT­REDS. En man av­led till följd av en blod­för­gift­ning ef­ter ett tand­läkar­be­sök på Folk­tand­vår­den i Tul­linge ti­di­ga­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.