Bätt­re ti­der för Bot­kyr­kas sko­lor

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 08-740 07 82 an­na.sjo­gren@di­rekt­press.se

Bot­kyr­ka tar fle­ra kliv upp­åt i årets ran­king Bäs­ta skol­kom­mun som Lä­rar­för­bun­det gör. Kom­mu­nen ham­nar på tred­je plats i lan­det när det gäl­ler lö­ner. Men an­de­len ut­bil­da­de lä­ra­re är låg.

Bot­kyr­ka klätt­rar 16 pla­ce­ring­ar och lan­dar i år på plats 219 av 290 när Lä­rar­för­bun­det jäm­för hur bra lan­dets kom­mu­ner är på skol­om­rå­det. Kom­mu­nen l i gger på tred­je plats i lö­ne­li­gan, får nå­got bätt­re be­tyg för lärar­tät­het (plats 256) och ryc­ker upp sig från plats 132 till plats 78 när det gäl­ler hur myc­ket re­sur­ser som läggs på sko­lan. Få ut­bil­da­de lä­ra­re Men det går säm­re in­om and­ra om­rå­den. Kom­mu­nen ham­nar på bot­ten­pla­ce­ring- ar bå­de när det gäl­ler an­de­len ut­bil­da­de lä­ra­re ( plats 279) och hur stor an­del av ele­ver­na som går vi­da­re till gym­na­si­et in­om tre år ef­ter att de läm­nat grund­sko­lan (plats 281). Bot­kyr­kas lä­ra­re har ock­så säm­re hälsa i årets ran­king. I år ra­sar kom­mu­nen i ka­te­go­rin ”fris­ka lä­ra­re” från plats 120 till plats 166.

FOTO: JO­HAN­NES LILJESON

BÄTT­RE. Sko­lor­na får mer re­sur­ser men lä­rar­nas hälsa har bli­vit säm­re, en­ligt un­der­sök­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.