För­äld­rar i upp­ror när tek­nik­sko­la läggs ner

FÖR­ÄLD­RAR PROTESTERAR. Be­slut att läg­ga ner KomTek: ”De ver­kar in­te för­stå vad de läg­ger ner”

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 08-740 07 82 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

Den kom­mu­na­la tek­nik­sko­lan där barn lär sig teknik ge­nom pys­sel, KomTek, läggs ner när kul­tur- och fri­tids­nämn­den ska spa­ra peng­ar. Men nu protesterar en grupp mam­mor mot be­slu­tet. Al­la barn är in­te in­tres­se­ra­de av sport el­ler att hål­la på med kul­tur. Vad ska de gö­ra nu?

– Tit­ta Ka­ta­ri­na, den snur­rar in­te! El­len Bjö­ring, 6, hål­ler fram sitt lyc­ko­hjul till Ka­ta­ri­na Ra­nung, pe­da­gog på KomTek. Ka­ta­ri­na får ryc­ka in och hjäl­pa hen­ne att klip­pa till hju­let så att det snur­rar när El­len tryc­ker på den rö­da knap­pen som är kopp­lad till ett bat­te­ri. El­len, som går sin förs­ta ter­min här, ger fri­tids­kur­sen i teknik in­ne på Xen­ter bra be­tyg. – Det är kul, man lä­ra sig att lö­da och man får ve­ta sa­ker om ma­ski­ner. Och man kan byg­ga ma­ski­ner, sä­ger hon och vi­sar sitt snur­ran­de lyc­ko­hjul som man kan vin­na cho­klad­peng­ar på. Det här blir den sista kur­sen hon går på här. När kul­tur- och fri­tids­nämn­den ska spa­ra in två pro­cent av sin bud­get har man be­slu­tat att läg­ga ner KomTek. En be­spa­ring på två mil­jo­ner kro­nor. ”Kons­tigt be­slut”Ett kons­tigt och trå­kigt be­slut, tyc­ker Eva Kär­ki, en av mam­mor­na som or­ga­ni­se­rat sig i pro­test­grup­pen Räd­da KomTek. Hen­nes son Wil­li­am har äg­nat kväl­len åt att pro­gram­me­ra en ro­bot. – Det här är hans bäs­ta dag i vec­kan, så han är ju led­sen nu. Al­la barn är in­te in­tres­se­ra­de av sport el­ler att hål­la på med kul­tur. Vad ska de gö­ra nu? Närms­ta KomTek är i Jär­fäl­la. Grup­pen har skri­vit de­battar­tik­lar i lo­kal­tid­ning­en och har ock­så fått till ett mö­te med lo­kal­po­li­ti­ker om ned­lägg­ning­en, där bland an­nat Ro­bert Aslan (S), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den och yt­terst an­sva­rig för be­slu­tet, var med. Fel­tänkt av po­li­ti­ker­na Att läg­ga ner en verk­sam­het som lär barn om teknik och na­tur­ve­ten­skap är otidsen­ligt och fel­tänkt, tyc­ker Ka­ta­ri­na Ny­wall, med två barn i KomTek. – Det är ju vik­ti­ga­re än nå­gon­sin att väc­ka tek­nik­in­tres­set hos barn. Det är med tek­ni­ken och na­tur­ve­ten­ska­pen som vi lö­ser de ut­ma­ning­ar som sam­häl­let står in­för med mil­jöpro­blem till ex­em­pel. En or­sak till att KomTek läggs ner är att Xen­ter sagt upp de­ras lo­ka­ler. En flytt skul­le ge öka­de kost­na­der för verk­sam­he­ten som re­dan idag är dyr i för­hål­lan­de till hur många barn som nås, en-

ligt kul­tur- och fri­tids­nämn­dens be­sluts­un­der­lag. – Det är en myc­ket bra verk­sam­het men för­hål­lan­de­vis få barn som får ta del av den och det är ett be­kym­mer, sä­ger Ro­bert Aslan (S), ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den. För­e­ning tar över Han sä­ger att man hit­tat ett sätt att ha kvar tek­nik­kur­ser­na för barn ge­nom att ABF Bot­kyr­ka-Sa­lem ska ta över ut­rust­ning­en och hål­la dem för 150 000 kro­nor per år. – Idag når man få i nor­ra Bot­kyr­ka, ABF finns i fle­ra kom­mun­de­lar och kom­mer kun­na nå bre­da­re grup­per. De tit­tar bland an­nat på att va­ra mo­bi­la, jag tror det blir en bra lös­ning, sä­ger Ro­bert Aslan. Men hur når man fler ge­nom att mins­ka bud­ge­ten, und­rar mam­mor­na i Räd­da KomTek som är skep­tis­ka till att för­e­ning­en ska kun­na er­sät­ta tek­nik­sko­lan. – Det får man ing­en ut­bil­dad pe­da­gog för. Och kom­mu­nen sat­sar ju 161 mil­jo­ner ex­tra på id­rot­ten i år, sam­ti­digt som man mås­te spa­ra två mil­jo­ner på KomTek, det känns kons­tigt, sä­ger Eva Kär­ki. Når många I kur­ser­na del­tar 200 barn mel­lan 6 och 16 år om året. Men KomTek når uppe­mot 2 400, en­ligt pe­da­go­gen Ka­ta­ri­na Ra­nung. Un­der året är hon ute på sko­lor, bib­li­o­tek och ut­bil­dar lä­ra­re och ele­ver och har ak­ti­vi­te­ter på lo­ven. Po­li­ti­ker­na ver­kar in­te ve­ta vad de läg­ger ner, tyc­ker mam­mor­na. Och skolupp­dra­get för­svin­ner, men Ro­bert Aslan sä­ger att ef­ter­frå­gan va­rit låg från ut­bild­nings­för­valt­ning­en. Käns­lo­samt av­sked Lek­tio­nen är slut. El­len Bjö­ring är glad att hen­nes lyc­ko­hjul är klart sånär som på någ­ra färg­gla­da fjäd­rar. För pe­da­go­gen Ka­ta­ri­na Ra­nung, som job­bat på KomTek se­dan det star­ta­de 2008, blir det ett käns­lo­samt ter­mins­av­slut. – Tack för den här ti­den! Vi får se vad som hän­der fram­ö­ver, vi kanske åter­upp­står på nå­got sätt, sä­ger hon till bar­nen och för­äld­rar­na på plats in­nan hon går runt och ger si­na ele­ver en kram.

HJULPYSSEL. El­len Bjö­ring, 6, läg­ger sista han­den på sitt ti­vo­li­hjul som hon byggt un­der kur­sen. ”Min mam­ma ska få tes­ta det först. Jag tror att man ska vin­na cho­klad­peng­ar”, be­rät­tar hon.

FO­TO: CLAUDIO BRITOS

ROBOTPROGRAMMERING. Kurs­del­ta­ga­ren Vil­fred Lind­gren vi­sar en ro­bot som han pro­gram­me­rat på KomTek.

BE­HÖVS. KomTek hand­lar om att för­sör­ja det svens­ka sam­häl­let med tek­nisk och na­tur­ve­ten­skap­lig kom­pe­tens, me­nar Eva Kär­ki, när­mast i bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.