Fri­ad i Fitt­ja­fal­let kräver ska­de­stånd

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

För någ­ra vec­kor se­dan kom be­ske­det att hov­rät­ten in­te tar upp fal­let med den miss­tänk­ta grupp­våld­täk­ten i Fitt­ja. Nu be­gär en av de ti­di­ga­re miss­tänk­ta ska­de­stånd för den tid han satt fri­hets­be­rö­vad. I de­cem­ber för­ra året åta­la­des fem män miss­tänk­ta för en grov grupp­våld­täkt mot en kvin­na i Fitt­ja som­ma­ren 2016. Sö­der­törns tings­rätt fri­a­de dock samt­li­ga av de åta­la­de. Nu be­gär den man som satt häk­tad miss­tänkt för grov våld­täkt 300 000 kro­nor i ska­de­stånd för den tid om han satt fri­hets­be­rö­vad. Att be­gä­ra så­dant ska­de­stånd är van­ligt och nå­got man har rätt till en­ligt lag om man in­te blir dömd för den på­ståd­da gär­ning­en. ”So­ci­alt stig­ma­ti­se­ran­de” Man­nen, som var 18 år när han fri­hets­be­rö­va­des, satt häk­tad i cir­ka sex må­na­der, mel­lan ju­ni och de­cem­ber. En­ligt ad­vo­kat­fir­man som fö­re­trä­der ho­nom har fri­hets­be­rö­van­det or­sa­kat ho­nom stort li­dan­de. Det ef­tersom brot­tet som han miss­tänkts för är yt­terst so­ci­alt stig­ma­ti­se­ran­de och att fri­hets­be­rö­van­det f ick stor upp­märk­sam­het i me­di­er med ”så­väl löp­sed­lar som de­tal­je­ra­de ar­tik­lar om den på­ståd­da gär­ning­en och de på­ståd­da gär­nings­män­nen till följd”. I slu­tet av sep­tem­ber gick Eli­sa­beth Mas­si Fritz, mål­sägar­bi­trä­de till kvin­nan, ut med att fal­let skul­le tas upp i hov­rät­ten. Någ­ra vec­kor se­na­re med­de­la­de hon dock att de in­te skul­le dri­va fal­let vi­da­re med hän­vis­ning till att kvin­nan in­te skul­le kla­ra yt­ter­li­ga­re en fri­an­de dom.

FRI­A­DE. Män­nen fri­a­des från våld­täkt­san­kla­gel­ser­na i tings­rät­ten. Nu be­gär en av dem ska­de­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.