Hon är på BBC:s lis­ta – med Clin­ton och Al­len­de

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 08-740 07 82 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

Chel­sea Clin­ton, Isa­bel Al­len­de och... El­len Tej­le. I veckan ut­sågs me­di­e­hu­set Fan­zingos chef på till en av värl­dens mest in­fly­tel­se­ri­ka kvin­nor av den brit­tis­ka tv-ka­na­len BBC för sitt ar­be­te för jäm­ställd­het in­om film.

I veckan pub­li­ce­ra­de tv­ka­na­len BBC, den brit­tis­ka mot­sva­rig­he­ten till SVT, 100 wo­men, en lis­ta över värl­dens hund­ra mest in­fly­tel­se­ri­ka och in­spi­re­ran­de kvin­nor just nu. På lis­tan finns bland and­ra för­fat­ta­ren Isa­bel Al­len­de och Chel­sea Clin­ton. När El­len Tej­le blev upp­ringd av BBC trod­de hon att det var ett miss­tag. – Det är ju otro­ligt stort. Först fun­de­ra­de jag på om de ha­de ringt fel per­son. Men om man tit­tar på ett in­ter­na­tio­nellt per­spek­tiv så har jag nog gjort myc­ket sa­ker som in­spi­re­rat bran­scher och män­ni­skor, sä­ger hon. Fan­zingos chef, som ock­så grun­dat Bio Rio i Hornstull, får ut­näm­ning­en för sitt jobb för att öka jäm­ställd­het och mång­fald in­om film, ge­nom A-märk­ning av fil­mer. Fil­mer där två kvin­nor pra­tar med varandra om nå­got an­nat än män el­ler där två ic­ke-vi­ta pra­tar med varandra om nå­got an­nat än brott, får märk­ning­en. En bred re­pre­sen­ta­tion in­om film och me­di­er är en de­mo­kra­ti­frå­ga, me­nar El­len Tej­le. – Det vi ma­tas med i film, me­di­er och tv bi­drar till att vi bil­dar oss vår upp­fatt­ning om hur värl­den ser ut och vad som är rätt och fel. Då blir det väl­digt skevt när det är så många män­ni­skor och per­spek­tiv som ald­rig får sy­nas. En­ligt Tej­le är Sve­ri­ge rock­stjär­nor på jäm­ställd­het, men säm­re på an­nan mång­fald. På me­di­e­hu­set Fan­zin­go job­bar man med att få in fler rös­ter som säl­lan hörs, för­kla­rar hon. Vad finns det för ste­re­o­ty­pa bil­der kring Bot­kyr­ka? – I riks­me­dia ham­nar Bot­kyr­ka of­ta i ett fack där man skri­ver om brott. Men det är så otro­ligt vik­tigt att de and­ra be­rät­tel­ser­na finns och det är där­för vi finns. Vi fun­de­rar på att bör­ja A-mär­ka nyheter – om sånt som in­te står i po­lis­rap­por­ter.

El­len Tej­le, chef på Fan­zin­go, har ut­setts av tv-ka­na­len BBC till en av värl­dens hund­ra mest in­fly­tel­se­ri­ka kvin­nor. INFLYTELSERIK. FOTO: PRESSBILD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.