Så ska bo­stads­bo­la­get rus­ta mot kri­mi­na­li­tet

”Vi kan in­te gri­pa folk, men vi kan stö­ra kri­mi­na­li­te­ten”

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 08-740 07 82 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

De kom­man­de åren ska Bot­kyr­ka­byg­gen sat­sa 140 mil­jo­ner på att spa­ka trygg­het i si­na bo­stads­om- rå­den. Ett av vap­nen: re­no­ve­ring­ar – som ska stö­ra och tränga bort kri­mi­nel­la.

BOT­KYR­KA Bot­kyr­kas in­ner­går­dar är ett av de vik­ti­gas­te slag­fäl­ten när bo­stads­bo­la­get ska stö­ra ut kri­mi­na­li­te­ten och öka trygg­he­ten i om­rå­de­na. – Drog­han­deln är det pro­blem som på­ver­kar om­rå­de­na mest. Vi som bo­stads­bo­lag kan ju in­te gri­pa och lag­fö­ra folk, men vi kan fö­re­byg­ga och stö­ra bort kri­mi­na­li­te­ten med bätt­re be­lys­ning och fy­sisk pla­ne­ring som får vå­ra bo­en­de att kän­na sig tryg­ga och gör att de vill va­ra ute, sä­ger Chris Ös­terlund, vd för Bot­kyr­ka­byg­gen. Hon står på en gård i Storvre­ten. Här, i Fitt­ja, Al­by, Nors­borg och Tu­na ska bo- stads­bo­la­get läg­ga 70 mil­jo­ner kro­nor på att rus­ta upp ute­mil­jö­er till 2020. Hälf­ten har de fått från Bo­ver­ket, hälf­ten sat­sar de själ­va. Sprud­lan­de mö­tes­plats I Fitt­ja, där den störs­ta sats­ning­en görs, ska det grå par­ke­rings­däc­ket ovan­på Fitt­ja Ung­do­mens hus för­vand­las till en ny sprud­lan­de mö­tes­plats i om­rå­det med ska­te­park, mul­tis­port­plats, ute­gym, stads­od­ling och blom­ra­bat­ter. I Storvre­ten får fy­ra går­dar nya ute­gym och i Nors­borg och Al­by byggs bland an­nat nya mö­tes­plat­ser på in­ner­går­dar­na.

På plat­ser där kvin­nor kän­ner sig tryg­ga kän­ner al­la, även barn och män, sig tryg­ga.

– Vi ska ock­så pra­ta med hy­res­gäs­ter­na om vad de vill ha, sä­ger Chris Ös­terlund. Ska få ut kvin­nor Kvin­nor kän­ner sig mer otryg­ga än män i bo­stads­om­rå­de­na. Sam­ti­digt kan när­va­ron av tje­jer och kvin­nor ute öka käns­lan av trygg­het. Bot­kyr­ka­byg­gen har an­ställt kvin­nor från om­rå­det för att stä­da trapp­hus och hål­la går­dar fi­na. Nu kan kvinn­li­ga fö­re­ta­ga­re el­ler verk­sam­he­ter ges förs­ta tjing på lo­ka­ler. – På plat­ser där kvin­nor kän­ner sig tryg­ga kän­ner al­la, även barn och män, sig tryg­ga. Vi skul­le vil­ja hy­ra

Knar­k­af­fä­rer på lek­plat­ser, gäng som gör trapp­hus till si­na och bo­en­de som tving­as gå ge­nom haschrök. Nu tar Bot­kyr­ka­byg­gen upp kam­pen mot kri­mi­na­li­te­ten i om­rå­de­na. Hur? Med ute­gym, kvin­nor och sam­ar­be­te med po­li­sen.

ut lo­ka­ler till kvin­nor som dri­ver verk­sam­he­ter el­ler verk­sam­he­ter som rik­tar sig till kvin­nor, sä­ger Chris Ös­terlund, som un­der­stry­ker att idén är i ett ti­digt ske­de. Stö­ra bort drog­han­del Men drog­han­deln finns ock­så i trapp­hus och por­tar. Var­je vec­ka träf­far bo­stads­bo­la­get po­lis och kom­mu­nen för att få koll på vil­ka om­rå­den som har pro­blem. – Vi kan be­stäm­ma att ti­di­ga­re­läg­ga vår re­no­ve­ring i ett om­rå­de där vi har pro­blem med kri­mi­na­li­tet. Ba­ra ge­nom att vi och bygg­fö­re­tag är där och tar plats så stör vi bort den och stöt­tar hy­res- gäs­ter så att de in­te blir en­sam­ma mot dem. Så var det på Krö­garvä­gen i Fitt­ja, sä­ger Chris Ös­terlund. De här pro­ble­men har ju på­gått länge. Var­för kom­mer er sats­ning på att bry­ta kri­mi­na­li­te­ten nu? – Vi har job­bat myc­ket un­der lång tid. Men nu när det är allt mer upp­märk­sam­het kring mil­jon­pro­gram­mens skick och kri­mi­na­li­te­ten här så har vi in­sett att vi mås­te sam­ver­ka med and­ra. Vad kos­tar kri­mi­na­li­te­ten er? – Att om­rå­de­na är klas­sa­de som ut­sat­ta kos­tar kanske mer än kri­mi­na­li­te­ten. He­la bo­stads­om­rå­den tap­par ju i vär­de. Om vi kan få bort den stäm­peln kom­mer fler fö­re­tag vil­ja in­ve­ste­ra här. Det ska­par in­ve­ste­rings­möj­lig­he­ter, ar­bets­till­fäl­len och att folk vill bo kvar även när de gör kar­riär. Många bo­en­de har sett pro­ble­men i många år. Hur får ni dem att tro på det här? – Ar­be­tet på­går just för fullt, men allt syns in­te. Vi ska få bort vår stäm­pel som sär­skilt ut­satt om­rå­de, det har man lyc­kats med i om­rå­den i Gö­te­borg. Det vi­sar att det går.

Chris Ös­terlund, vd på Bot­kyr­ka­byg­gen se­dan två år till­ba­ka, vill få bort Fitt­ja, Al­by och Hall­un­daNors­borg från po­li­sens lis­ta över sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den. Men även and­ra mil­jon­pro­gram­s­om­rå­den ska få ett lyft. VILL LYF­TA OM­RÅ­DE­NA. Trygg­he­ten i om­rå­det ökar med fler kvin­nor ute, me­nar Bot­kyr­ka­byg­gen. Jobb­sats­ning­en på lo­kalt an­ställ­da kvin­nor som stä­dar går­dar och trapp­hus är en del i det. ÖKARTRYGGHETEN. FOTO: SA­RA RINGSTRÖM

FOTO: CLAUDIO BRITOS

Fle­ra nya ute­gym pla­ne­ras i upp­rust­ning­ar­na av ute­mil­jö­er­na. Fy­ra går­dar i Storvre­ten ska få ute­gym för att få fler män­ni­skor i rö­rel­se bå­de på dag- och kvälls­tid. NYA UTE­GYM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.