Änt­li­gen: Så blir mo­tor­vä­gen

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Henrik Lindstedt

Tra­fik­ver­ket har nu fär­di­ga för­slag för hur vägar­na och tra­fik­plat­ser­na i mo­tor­vägs­byg­get Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn ska se ut. Nu är det din tur att tyc­ka till. HUDDINGE Tvär­för­bin­del­se Sö­der­törn har länge känts som mo­tor­vä­gen som ald­rig kom­mer att byg­gas. Men nu lig­ger byg­get i start­gro­par­na. Pro­jek­tet finns ut­pe­kat i re­ge­ring­ens na­tio­nel­la in­fra­struk­tur­plan och på Tra­fik­ver­ket pla­ne­rar man för bygg­start 2021. – Vi kör på med full kraft, sä­ger Ida Fa­ger­ström, pro­jekt­chef. Sta­ten har än så länge ba­ra vikt 4,7 mil­jar­der till Tvär­för­bin­del­sen. To­talt be­räk­nas byg­get kos­ta 10,2 mil­jar­der. – Det är ing­et som sä­ger att det in­te blir av. Vi har fi­nan­sie­ring­en för att kö­ra igång. Tun­nel un­der na­tur­re­ser­vat Tan­ken är bland an­nat att mo­tor­vä­gen ska av­las­ta väg 259 som idag tar myc­ket tung tra­fik och är olycks­drab-

blir av. Det är ing­et som sä­ger att det in­te

bad. Mo­tor­vä­gen ska dras från väg 73 vid Ha­ninge via Liss­ma, Gla­dö, Fle­mings­berg och Glöms­ta till E4/E20 vid Mas­mo. En bit av mo­tor­vä­gen ska dras i tun­nel un­der Fle­mings­bergs­sko­gen och Glömsta­da­len. Längs med he­la mo­tor­vä­gen ska det även an­läg­gas cy­kel- och gång­väg. Tra­fik­ver­ket har ny­li­gen of­fent­lig­gjort för­slag på hur vägen ska dras och hur tra­fik­plat­ser­na ska ut­for­mas. Fram till den 6 de­cem­ber vill myn­dig­he­ten ha in all­män­he­tens åsik­ter om för­sla­gen. Det här är det sjät­te sam­rå­det in­nan pro­jek­tet ska slut­grans­kas i slu­tet av näs­ta år. Då kom­mer all­män­he­ten få tyc­ka till om hel­he­ten. Om allt går en­ligt Tra­fik­ver­kets plan kan det byg­get av mo­tor­vä­gen sät­ta igång 2021.

21 no­vem­ber kloc­kan 17.00-20.00. Fol­kes café, Sjödal­stor­get 1. 29 no­vem­ber kloc­kan 17.0019.00. Fitt­ja cent­rum: All­män­he­ten kan kom­ma in med syn­punk­ter i ären­det till och med den 6 de­cem­ber. Mer in­for­ma­tion finns på Tra­fik­ver­kets hem­si­da. Huddinge cent­rum:

TRAFIKPLATS LISS­MA. Ses sö­der­i­från. Norr om tra­fik­plat­sen ser vi Liss­ma­sjön och sö­der om är na­tur­re­ser­va­tet Pa­ra­di­set.

Ses från väs­ter med Vi­sätt­ra längst upp till hö­ger i bild och Sol­gård till väns­ter. TRAFIKPLATS SOL­GÅRD.

FRÅN SÖ­DER.

TRAFIKPLATS FLOTTSBRO. Ses från syd­öst med Göm­ma­rens na­tur­re­ser­vat på hö­ger si­da i bild. Mo­tor­vä­gen går in i en tun­nel ge­nom Mas­mo­ber­get in­nan den når E4/E20 på and­ra si­dan. FOTO: TRA­FIK­VER­KET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.