Byg­ga cy­kel­ba­nor är en vet­tig in­ve­ste­ring

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

13-åri­ga Lin­néa och hen­nes mam­ma bor på Grö­dinge lands­bygd. När Lin­néa ska till sko­lan mås­te hon gå 30 mi­nu­ter på en 70-väg ut­an se­pa­rat gång- och cy­kel­ba­na för att ta sig ner till skol­bus­sen som kom­mu­nen ord­nar. Fel, tyc­ker hen­nes mam­ma, som vill att kom­mu­nen ord­nar med skol­skjuts­taxi. Och fle­ra fa­mil­jer i om­rå­det har fått sam­ma be­sked. De­ras 8- och 9-åring­ar för­vän­tas gå på den oskyd­da­de vägen ner till skol­bus­sen. Men kom­mu­nen kan väl in­te ord­na med taxi till al­la? Nej det blir bå­de dyrt och mil­jö­mäs­sigt ohåll­bart, sär­skilt med tan­ke på allt fler väl­jer att bo­sät­ta sig fast i Grö­dinge. Då vo­re ju en an­nan lösning att kom­mu­nen in­ve­ste­rar i be­stän­dig in­fra­struk­tur som gör vägar­na på Grö­ding­e­lan­det säk­ra­re, nå­got som många bo­en­de öns­kar sig i de di­a­lo­ger som de haft med kom­mu­nen. Det har pra­tats länge om att gång- och cy­kel­ba­nor ska dras i sam­band med att kom­mu­nalt vat­ten och av­lopp dras ut till Grö­dinge, men för­ra hös­ten med­de­la­de kom­mu­nen att en pla­ne­rad gc-väg längs Skans­sunds­vä­gen blir för dyr och in­te kom­mer bli av. Många Grö­dinge­bor kän­ner sig bort­glöm­da. Kom­mu­nen be­hö­ver pre­sen­te­ra en plan. Att byg­ga fler gång- och cy­kel­ba­nor längs bil­vä­gar­na och in­stal­le­ra be­lys­ning så barn och and­ra kan ta sig runt tryggt på Grö­ding­e­lan­det och lät­ta­re ta sig in till Vårs­ta. Så mins­kar man bil­be­ro­en­det och gör mil­jön en vik­tig tjänst på sam­ma gång.

AN­NA SJÖGRENPra­ta med mig!an­na.sjo­[email protected] di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.