Wil­li­am käm­par för Al­bys unga

BotkyrkaDirekt Södra - - RÖDA LINJENS ELDSJÄL - Text: Henrik Lindstedt | Foto: Claudio Britos

Han har ta­git fot­bolls-VM till Al­by torg och ta­git strid mot stäng­ning­en av mö­tes­plat­ser för unga vux­na i Bot­kyr­ka. Han är kil­len som vill vi­sa or­tens unga att man kan gå en rak väg mot ett bra liv. Wil­li­am Sha­houd är sista fi­na­lis­ten i Årets eldsjäl på Rö­da lin­jen.

I bör­jan av no­vem­ber med­de­la­de Bot­kyr­kas sty­ran­de po­li­ti­ker att al­la kom­mu­nens mö­tes­plat­ser för unga vux­na ska stäng­as. Ett par vec­kor se­na­re står kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Eb­ba Öst­lin på mö­tes­plat­sen Grun­den i Al­bys hjär­ta fram­för ett hund­ra­tal unga vux­na, fri­ti­dis­le­da­re och per­so­ner ur för­e­nings­li­vet. Det är tack va­re 26-åri­ga Wil­li­am Sha­houd som har sam­lat unga vux­na, fri­tids­le­da­re och eldsjä­lar från he­la Bot­kyr­ka för att stäl­la po­li­ti­ker­na till svars. Han fat­tar mic­ken och sät­ter ord på den fru­stra­tion som mö­tes­plat­sens unga kän­ner. – Du sä­ger att du vill få bort häng­et. Men vart tar häng­et vägen om du stäng­er mö­tes­plat­sen? Till cent­rum. Ska du stänga cent­rum ock­så? Wil­li­am job­bar på Grun­den två kväl­lar i vec­kan, om da­gar­na plug­gar han till so­ci­o­nom på So­ci­al­hög­sko­lan i Stock­holm och han är ock­så ung­dom­s­an­sva­rig i fot­bolls­klub­ben Ko­ny­aspor. Två vec­kor ef­ter mö­tet med Eb­ba Öst­lin har bit­ter­he­ten inte lagt sig. – Man svart­må­lar ung­do­mar­na när man sä­ger att mö­tes­plat­ser­na har bli­vit en häng­verk­sam­het. Det tar tid att mo­ti­ve­ra ung­do­mar att väl­ja rätt väg. Nu har de en trygg plats där de kan få hjälp med att sö­ka jobb, stu­di­er och lä­sa kör­kort­ste­o­ri. Och den ska de stänga? I för­bi­far­ten hjäl­per han en kil­le att sö­ka till en hög­sko­le­ut­bild­ning och får sam­ti­digt kär­lek av si­na kol­le­gor. – Wil­li­am brin­ner för allt när det kom­mer till Al­bys ung­do­mar. Från att nå­gon ring­er och vill ha skjuts till fot­bolls­trä­ning­en till att ord­na VM-fes­ti­val på tor­get, sä­ger hans kol­le­ga på Grun­den, La­min Jan­neh. På sid­lin­jen av Ko­ny­aspors 08:ors tis­dags­trä­ning dy­ker Wil­li­ams vän Sa­leh Kar­rani upp. Till­sam­mans har de va­rit med och byggt vad Ko­ny­aspor är idag. – Han hjäl­per och mo­ti­ve­rar and­ra och krä­ver ald­rig nå­got till­ba­ka. Han har en­ga­ge­rat sig myc­ket i Ko­ny­as tjej­lag, stöt­tat dem och hop­pat in som lag­le­da­re. Han var med och star­ta­de en fond för att hjäl­pa de som inte har råd med med­lems­av­gif­ten och när han märk­te att fon­den inte räck­te fick han med sig ung­do­mar ut och ploc­ka­de skräp för att tjä­na ihop peng­ar. Han har ett stort hjär­ta, sä­ger Sa­leh. Wil­li­am är upp­vux­en i Al­by och har gått det ra­ka spå­ret. Han var inte ”den klas­sis­ka bråk­sta­ken”, som han sä­ger. – Jag vill vi­sa att en kil­le från Al­by inte be­hö­ver ha det då­ligt in­nan det blir bra. Med rätt fö­re­bil­der kan man gå den ra­ka vägen, sä­ger han. Nu ser han det som sin skyl­dig­het att ge till­ba­ka till det om­rå­de som han brin­ner för. När han är fär­dig so­ci­o­nom vill han fort­sät­ta job­ba för Bot­kyr­kas unga. Han t itt ar ut över 10-åring­ar­na i Ko­ny­aspors 08:or som spring­er allt vad de har fram och till­ba­ka i öv­ning­en som kal­las idi­o­ten. – Det är vik­tigt att bar­nen har bra fö­re­bil­der. När jag blir äld­re så vet jag att nå­gon av de här tar min plats. Som en sym­bol för Wil­li­ams en­ga­ge­mang står som­ma­rens VM-fest på Al­by torg. De fles­ta ha­de inte råd el­ler möj­lig­het att åka till Ryss­land för att se Sve­ri­ges fot­boll­sä­ven­tyr, så han be­slu­ta­de sig för att ta VM till Al­by och smäll­de upp en stor­bilds­skärm på tor­get. – Han käm­pa­de med det där i fle­ra må­na­der. Ing­en trod­de ju att Sve­ri­ge skul­le gå till kvarts­fi­nal. Så när de gjor­de det fick Wil­li­am dra i al­la kon­tak­ter han ha­de för att få ihop peng­ar­na att an­ord­na en sista match på tor­get. Tit­ta vil­ken lyc­ka han skänk­te till al­la i nor­ra Bot­kyr­ka. Där­för för­tjä­nar han det här pri­set, sä­ger Sa­leh.

STORT HJÄR­TA. Wil­li­am ger ut­an att krä­va nå­got till­ba­ka, be­rät­tar kom­pi­sen Sa­leh Kar­rani.

ING­EN BRÅKSTAKE. Wil­li­am vill va­ra en fö­re­bild för Al­bys unga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.