Nu blir Tum­bas dok­tors­vil­la cen­ter mot kri­mi­na­li­tet

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 08-740 07 82 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

Om vi kan stär­ka och skyd­da barn från våld mins­kar vi ris­ken för våld läng­re fram.

Ef­ter års­skif­tet öpp­nar det våldspre­ven­ti­va cent­ret i den gam­la dok­tors­vil­lan i Tum­ba – där kom­mun och po­lis till­sam­mans ska ta ett hel­hets­grepp mot våld och kri­mi­na­li­tet. I slu­tet av 1800-ta­let togs sju­ka emot i den gam­la dok­tors­vil­lan i Tum­ba. I bör­jan av näs­ta år blir den cent­rum för det vålds- och brotts­be­käm­pan­de ar­be­tet i Bot­kyr­ka, när det ny­star­ta­de våldspre­ven­ti­va cent­ret flyt­tar in. – Det är en del i att väx­la upp vårt vålds­före­byg­gan­de ar­be­te yt­ter­li­ga­re, sä­ger Per­nil­la Ve­ra Jr, sä­ker­hets­chef på kom­mu­nen. Ett sten­kast från po­lishu­set ska po­lis och kom­mun att vil­lan fun­ge­ra som en ”sam­ar­bet­sy­ta” där de kan job­ba till­sam­mans. Cent­ret ska bli en själv­klar plats att vän­da sig till för al­la som job­bar med vålds­före­byg­gan­de frå­gor i Bot­kyr­ka, me­nar Erik Åkerlund, po­lis­om­rå­des­chef. – Med cent­ret blir det tyd­ligt för al­la att det är hit man vän­der sig för att få hjälp att lyc­kas bry­ta vål­det, sä­ger han. Tan­ken är att över­lap­pa ett glapp som fun­nits mel­lan myn­dig­he­ter­na och bli bätt­re på att till ex­em­pel han­te­ra fall där unga ut­sätts för el­ler ut­sät­ter and­ra för våld. – Vi har oli­ka upp­drag, men om vi inte har en stor kun­skap om varand­ras ar­be­te så blir det lätt att vi bol­lar ären­den mel­lan oss. Nu blir det lät­ta­re att läg­ga ner det på bor­det och tit­ta på det till­sam­mans, sä­ger Erik Åkerlund. Ett vik­tigt steg i ar­be­tet en­ligt Per­nil­la Ve­ra Jr är ock­så att ut­veck­la en av­hop­par­verk­sam­het för dem som vill bry­ta med sitt kri­mi­nel­la liv.

Spe­ci­al­po­li­ser mot våld

Våld i nä­ra re­la­tio­ner in­går i ar­be­tet som cent­ret är bas för. Bot­kyrka­po­li­sen har fått för­stärk­ning med två grup­per där en del av po­li­ser­na är spe­ci­a­li­se­ra­de på brott i nä­ra re­la­tio­ner. Att barn inte ut­sätts för el­ler blir vitt­nen till våld i hem­met är ock­så en av nyck­lar­na till att stop­pa re­kry­te­ring­en till gäng­kri­mi­na­li­te­ten, en­ligt Erik Åkerlund. – När vi ar­be­tar med in­di­vi­der i den or­ga­ni­se­ra­de kri­mi­na­li­te­ten ser vi att vål­det of­ta finns när­va­ran­de i fa­mil­jen el­ler den di­rek­ta om­giv­ning­en. Om vi kan stär­ka och skyd­da barn från våld mins­kar vi ris­ken för våld läng­re fram.

Sko­lor­na vik­ti­ga

Han un­der­stry­ker att det vik­ti­gas­te vålds­före­byg­gan­de ar­be­tet sker i sko­lor­na, ge­nom MVP, ett le­dar­skaps­pro­gram där unga sam­ar­be­tar med po­lis och kom­mun och blir fö­re­bil­der in­om an­ti­våld. De ung­do­mar som vill fort­sät­ta en­ga­ge­ra sig ska ock­så få till­gång till cent­ret. – Vi har ut­bil­dat 100 ung­do­mar och många av dem vill fort­sät­ta att job­ba mot våld i si­na om­rå­den. De ska kun­na an­vän­da sig av plat­sen, sä­ger Per­nil­la Ve­ra Jr.

DOK­TORS­VIL­LAN. Här ska det våldspre­ven­ti­va cent­ret öpp­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.