THAI­LAND? TENERIFFA? TU­NI­SI­EN? NEJ, TUM­BA!

I Mö­tes­plats Tum­bas sol­rum kan Bot­kyr­kas äld­re nju­ta av 33-gra­dig vär­me – he­la vin­tern.

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Text: An­na Sjögren

Det är värt myc­ket, al­la som går här hål­ler sig fris­ka och det tjä­nar kom­mu­nen på.

Det är mörkt i sol­rum­met Mau­ri­ti­us när Pel­le Sjö­ström, 74, kli­ver in. Han klic­kar li­te på en do­sa bakom bar­dis­ken för att väl­ja mel­lan de oli­ka des­ti­na­tio­ner­na: Ba­li, Mau­ri­ti­us el­ler Mi­a­mi. – Jag tar Mi­a­mi, den gil­lar jag mest. Och så stäl­ler jag in tem­pe­ra­tu­ren på 33 gra­der, det är det var­mas­te man kan stäl­la in, sä­ger han och stäl­ler in ti­den på 50 mi­nu­ter. So­len bör­jar över pal­mer­na, san­den och det lil­la vi­ta hu­set på stran­den. En fläk­tan­de bris sve­per in från fläk­tar­na i ta­ket. Pel­le tar av sig skor­na, trö­jan och tar på sig lå­ne­sol­glas­ö­go­nen och slår sig ner i en sol­stol.

Ing­et våg­skvalp

Van­ligt­vis slår han på våg­skvalp och få­gel­kvit­ter, men i dag får det va­ra tyst. – Jag tyc­ker det är skönt! Skul­le man bli sol­bränd av den här so­len skul­le man ju bli rätt brun. Nu slip­per man sol­brän­na men får lju­set, sä­ger han. Han kom­mer till sol­rum­met på Mö­tes­plats Tum­ba två gång­er i vec­kan ef­ter sitt gym­pass, me­dan frun går på grupp­trä­ning. Ut­an­för lig­ger ett tunt snötäc­ke över Tum­ba. Skill­na­den i tem­pe­ra­tur ut­om- hus och här in­ne är näs­tan 40 gra­der. Pel­le Sjö­ström tar en klunk ur sin vat­ten­flas­ka. Man får inte ta med sig mat för då ris­ke­rar man att loc­ka hit ohy­ra, men dryck är tillå­tet. Blir det någ­ra drin­kar på stran­den? – Nej, jag dric­ker vat­ten. Folk har ju med sig si­na flas­kor, men vad de har i dem vet jag inte, sä­ger Pel­le och skrat­tar.

”Mår bätt­re av det”

Han tyc­ker inte att no­vem­ber och de­cem­ber är så job­bi­ga, det är myc­ket att fixa med och se fram emot med ju­len i an­tå­gan­de. Men vis­sa da­gar kan det kän­nas tungt, med­ger han. – Mörk­ret gör ju att allt blir tyng­re, det kom­mer man inte ifrån. När det är mörkt på da­gar­na och kväl­lar­na och det är helt grått på him­len så är det tungt. Jag tyc­ker att jag mår bätt­re av det här, men det är li­te svårt att ve­ta hur man skul­le må ut­an det, sä­ger Pel­le Sjö­ström. Mö­tes­plats Tum­ba drivs av kom­mu­nen och är öp­pet för al­la Bot­kyr­ka­bor över 60 år. Pel­le och hans fru är två av de 600 äld­re som har ter­mins­kort här. För­u­tom sol­rum­met finns det ett gym, oli­ka trä­nings­ak­ti­vi­te­ter som , en pool för vat­ten­gym­pa och ett kafé.

Bra mö­tes­plats

Be­sö­kar­na kom­mer fram­för allt från Tum­ba, Tul­linge och Grö­dinge, men någ­ra tar sig hit från de nor­ra kom­mun­de­lar­na. Pel­le Sjö­ström kom­mer hit tre gång­er i vec­kan. – Det här är ett jät­te­bra stäl­le för oss pen­sio­nä­rer. Många äld­re är en­sam­ma och kan kom­ma hit och trä­na, träf­fa and­ra och ta en mac­ka på fi­ket. Det är värt myc­ket, al­la som går här hål­ler sig fris­ka och det tjä­nar kom­mu­nen på, sä­ger Pel­le Sjö­ström. Sol­ned­gång­en bör­jar läg­ga sig över Mi­a­mi. – Här sit­ter man ju och fi­lo­so­fe­rar, ibland som­nar jag till. Men då vak­nar jag av att so­len går ner!

FOTO: CLAUDIO BRITOS

PRES­SAR. Pel­le Sjö­ström, 74, lig­ger på Mi­a­mi be­ach i Mö­tes­plats Tum­bas sol­rum två gång­er i vec­kan. ”Jag och frun har va­rit i Mi­a­mi och åkt mo­tor­cy­kel, det här är ab­so­lut likt!”, sä­ger han.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

BE­ACH HOUSE. Sol­rum­met Mau­ri­ti­us har ett li­tet hus på stran­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.