Po­li­sen som ska lyf­ta Dam­kro­nor­na

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - Text: Hin­ken Lindstedt

Det är kär­le­ken till hoc­keyn, det är ju det bäs­ta som finns... för­u­tom fa­mil­jen då.

Fler­fal­dig svensk mäs­ta­re, OS-me­dal­jör och in­vald i svensk hoc­keys Hall of Fa­me. Yl­va Martin­sen är en av de störs­ta svens­ka ishoc­key­spe­lar­na ge­nom ti­der­na, men först i år har hon kun­nat läg­ga job­bet som Hud­dinge­po­lis åt si­dan och sat­sa på hoc­keyn på hel­tid.

Yl­va Martin­sen var en del av den svens­ka dam­hoc­keyns gyl­le­ne ge­ne­ra­tion som tog två OS- me­dal­jer och ett VM-brons un­der ti­digt 00-tal. Hon är in­vald i svensk hoc­keys Hall of Fa­me och i vå­ras tog hon som förs­ta kvin­na nå­gon­sin över som hu­vud­trä­na­re i Dam­kro­nor­na. – Jag har värl­dens bäs­ta jobb, sä­ger hon då vi häl­sar på i par­hu­set i Stuvs­ta där hon bor med frun He­le­ne och so­nen Li­am. Kanske kän­ner ni igen hen­ne i en Se­gel­torp­s­trö­ja el­ler kanske i po­lis­u­ni­form? Yl­va är ur­sprung­li­gen från den lil­la byn Sten­se­le i Väs­ter­bot­ten, men har i över ett de­cen­ni­um satt sitt av­tryck i Hud­dinge. Först som fram­gångs­rik spe­la­re i Se­gel­torps IF un­der guld­å­ren och nu se­nast som grupp­be­fäl i Hud­dinge­po­li­sen. Men se­dan i vå­ras är hon tjänst­le­dig från polisyrket då hon val­de att ta över ett ska­de­skju­tet lands­lag ef­ter OS i Py­e­ong­chang. Kri­ti­se­ra­de Leif Boork tog la­get till en sjun­de­plats, vil­ket var den säms­ta pla­ce­ring­en nå­gon­sin och långt ifrån glans­da­gar­na hon själv upp­lev­de som spe­la­re. Hen­nes upp­drag: Ta Sve­ri­ge till­ba­ka till topp fy­ra i värl­den. – Vi är långt ifrån där nu, det är inte ba­ra att man knäp­per med fing­rar­na. Först sat­sar vi på att gö­ra bra ifrån oss i VM i april. Men hon är hopp­full – en ny ge­ne­ra­tion är på fram­växt. Hon kom­mer när­mast från fle­ra fram­gångs­ri­ka år med ju­ni­or­lands­la­get och kom­mer till det nya job­bet med en idé om att ska­pa en röd tråd med en och sam­ma spe­lidé från ju­ni­or­lag till Dam­kro­nor­na.

Det bör­ja­de i Se­gel­torp

Ef­ter att det stjärnspäc­ka­de la­get Mä­lar­höj­den/Bredäng tvingades läg­ga ner ef­ter fle­ra fram­gångs­ri­ka sä­song­er flyt­ta­de Yl­va och många med hen­ne till Se­gel­torp och star­ta­de ett nytt dam­lag. Re­dan förs­ta sä­song­en tog de hem ett SM-guld. Det blev hen­nes sjät­te och sista som spe­la­re. En fot­ska­da sat­te stopp för vi­da­re spel. När hon tog po­li­sex­a­men hop­pa­de hon på kryc­kor i blå hal­len. – Då tänk­te jag att jag nu sat­sar jag på att va­ra po­lis och läg­ger hoc­keyn åt si­dan. Men då frå­ga­de trä­na­ren i Se­gel­torp om jag kun­de kom­ma nå­gon kväll i vec­kan ba­ra och stöt­ta bac­kar­na. Se­dan blev det två kväl­lar, tre kväl­lar och sen var jag ju såklart där fullt ut än­då. Det är kär­le­ken till hoc­keyn, det är ju det bäs­ta som finns... för­u­tom fa­mil­jen då. När hon väl tog över som hu­vud­trä­na­re blev det yt­ter­li­ga­re ett SM-guld med Se­gel­torp in­nan hon tog över i AIK.

”Det hand­lar om makt”

Yl­va Martin­sen ap­plå­de­rar Hud­dinge hoc­keys flick- och dam­sats­ning. Bland an­nat har man an­ställt en sport­chef och ga­ran­te­rat att minst 25 pro­cent av klub­bens sty­rel­se ska va­ra kvin­nor. Dam­hoc­keyn har ta­git sto­ra kliv se­dan hon slu­ta­de spe­la. Klub­bar­na har bli­vit mer pro­fes­sio­nel­la och fler hoc­key­gym­na­si­er för tje­jer har plop­pat upp runt om i lan­det, nu se­nast i Hud­dinge. Men fort­fa­ran­de är det yt­terst få kvin­nor som kan le­va på hoc­keyn. Yl­va Martin­sen är en av dem, som ef­ter en väl­digt fram­gångs­rik spe­lar­kar­riär först som hu­vud­trä­na­re i lands­la­get har hoc­keyn som hel­tids­jobb. – Det är omo­dernt att ute­slu­ta oli­ka ty­per av män­ni­skor. Det hand­lar om de som har makt och sit­ter på peng­ar­na. Om man me­nar all­var mås­te man pri­o­ri­te­ra an­norlun­da. Ti­di­ga­re har man tänkt 80/20, men kanske mås­te man bör­ja tän­ka 50/50, sä­ger hon krasst.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

STUVSTABO. Le­da­re in­om po­li­sen och le­der ett lands­lag, men att le­da so­nen Li­am är kanske den störs­ta ut­ma­ning­en.

FOTO: ELI­SA­BET WAHL

Yl­va (då Lindberg) som trä­na­re i Se­gel­torp guld­sä­song­en 2011. GULDTRÄNARE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.