Bot­kyr­ka får ny kons­tis­ba­na

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren 08-740 07 82 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

Vi kom­mer ha in­struk­tö­rer på plats som vi­sar ba­sic mo­ve­ments och ger tips.

I år är öpp­nar kons­tis­ba­na en på Brunna IP! Sak­nar du skrid­skor el­ler åk­kun­ska­per? Det spe­lar ing­en roll – bå­de ut­rust­ning och skrid­sko­sko­la kom­mer fin­nas på plats vid ba­nan. I bör­jan av 2017 in­vig­des skrid­sko­ba­nan i Al­by folk­häl­so­park. Och nu får ock­så Hall­un­da-Nors­borg sin egen kons­tis­ba­na för att ut­ö­va en av vin­terns ro­li­gas­te spor­ter. – Det känns fan­tas­tiskt ro­ligt att vi kan öpp­na den in­nan jul, sä­ger Tobias Ce­lik på kultur- och fri­tids­för­valt­ning­ens en­het Id­rott och an­lägg­ning. Gra­tis skrid­sko­sko­la Kons­tis­ba­nan läggs på bas­ket­pla­nen på Brunna IP och kom­mer att va­ra åk­klar och öpp­na om två vec­kor så länge ky­lan hål­ler i sig. Och den som sak­nar skrid­skor och hjälm el­ler inte kän­ner sig ute på hal is när det gäl­ler skrid­sko­kun­ska­per­na be­hö­ver inte va­ra led­sen. Djur­går­dens IF har skänkt ut­rust­ning som al­la får lå­na helt gra­tis och för­e­ning­en Kor­pen ord­nar skrid­sko­sko­la. Lördag 15 de­cem­ber fi­ras den nya isen med en in­vig­nings­fest. Det blir mat, musik och bra stäm­ning, lo­var Tobias Ce­lik. – Vi bju­der på korv, kaf­fe, bul­lar och varm cho­klad och vi kom­mer ha in­struk­tö­rer på plats som vi­sar ba­sic mo­ve­ments och ger tips om vad man ska tän­ka på ute på isen, sä­ger han. Sats­ning­en på kons­tis­ba­nan är en del i ett an­sikts­lyft för Brunna IP. Till ex­em­pel har kom­mu­nen byggt ett nytt ute­gym med tak, ten­nisba­nor och bas­ket­pla­nen som nu för­vand­las till skrid­sko­rink. – Vi vill gö­ra Brunna till en at­trak­tiv plats för all­män­he­ten och som är öp­pen även då för­e­ning­ar­na inte har trä­nings­ti­der, sä­ger Tobias Ce­lik.

FOTO: OLEG TROINO

I vin­ter kom­mer det gå att åka skrid­skor på Brunna IP. KONST- IS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.