Vårby spe­lar hu­vud­rol­len i ny­skri­ven bok om ju­len

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA - Henrik Lindstedt

Väl­be­kan­ta plat­ser som dans­ba­nan, bib­li­o­te­ket och sko­lan flim­rar för­bi när Vårby tar plats i en ny barn­bok av Vår­bylä­ra­ren Mik­hael Mi­ka­li­des. I den nya barn­bo­ken Jak­ten på ju­len får vi föl­ja fy­ra tje­jer från Vår­by­sko­lan i de­ras för­sök att hjäl­pa en en­sam­kom­man­de flyk­ting­poj­ke. Boken tar upp många dags­ak­tu­el­la äm­nen. Till ex­em­pel är det en tig­ga­re som ger dem i upp­drag att hjäl­pa poj­ken. Boken är skri­ven av An­na Hel­ges­son och Vår­bylä­ra­ren Mik­hael Mi­ka­li­des och har il­lu­stre­rats av Jo­nas An­ders­son. I text och bil­der må­las be­kan­ta bi­tar av Vårby upp. I en scen häng­er tje­jer­na på dans­ba­nan och i näs­ta ber de en bib­li­o­te­ka­rie om hjälp på Vårby bib­li­o­tek. – Om man har va­rit i Vårby kom­mer man kän­na igen sig. Ef­tersom jag är lä­ra­re på sko­lan har jag ock­så valt att speg­la de ele­ver som går där. Till ex­em­pel har en av tje­jer­na slö­ja. De and­ra tje­jer­na är hel­ler inte krist­na, men de är med på vad ju­len in­ne­bär, sä­ger Mik­hael Mi­ka­li­des. Som ti­teln av­slö­jar hand­lar boken om jak­ten på me­ning­en med ju­len. – Den hand­lar om att vi till­sam­mans kan gö­ra skill­nad. Mik­hael Mi­ka­li­des på­bör­ja­de boken re­dan in­nan han blev lä­ra­re på Vår­by­sko­lan. Då var Vårby inte med i boken. – Ef­tersom jag brin­ner för att stär­ka läskul­tu­ren vil­le jag dra in Vårby. Jag vill lyf­ta fram det som är bra och ge de som bor här nå­got att va­ra stol­ta över. Den förs­ta upp­la­gan på 2000 ex­em­plar har re­dan snart sålt slut. – Det känns helt ma­giskt, som att vin­na på lot­to. Det är re­dan tal om att spe­la in den som ljud­bok, sä­ger Mik­hael Mi­ka­li­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.