Vägg ra­sa­de un­der skol­tid – nu ska fler sko­lor ut­re­das

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA - An­na Sjögren 08-740 07 82 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

Te­gel från en vägg på Tal­lids­sko­lan ra­sa­de ner un­der tors­dag för­mid­dag för­ra vec­kan. Var­ken ele­ver el­ler per­so­nal kom till ska­da. Nu ska ett 20-tal sko­lor, för­sko­lor och id­rotts­hal­lar i kom­mu­nen in­spek­te­ras.

FITT­JA

Det var un­der för­mid­da­gen för­ra tors­da­gen som te­gel från skol­mat­sa­lens vägg plöts­ligt ra­sa­de ner på skol­går­den med ett brak, sam­ti­digt som barn och per­so­nal lun­cha­de in­ne i mat­sa­len. – Det small till or­dent­ligt, många und­ra­de om det var en jord­bäv­ning, sä­ger Eva Udo, rek­tor på Tal­lids­sko­lan i Fitt­ja. Inga per­so­ner kom till ska­da, be­rät­tar hon. Någ­ra barn var på väg ut på rast, men de fick gå in igen och de ele­ver och per­so­nal som var på lunch fick äta sin lunch i klass­rum­men istäl­let. – Vi ha­de tur, ha­de det hänt 20 mi­nu­ter se­na­re skul­le det ha va­rit många barn ute på skol­går­den, sä­ger hon. Sam­ma dag gjor­de tek­nis­ka för­valt­ning­en en in­spek­tion av bygg­na­der­na. De kun­de kon­sta­te­ra att det var fa­sa­den som ra­sat, ing­en bä­ran­de kon­struk­tion. Un­der in­spek­tio­nen upp­täck­tes dock ett pro­blem med fa­sa­den på yt­ter­li­ga­re en vägg. Bå­da väg­gar­na har nu plas­tats in och spär­rats av med bygg­stäng­sel. Men en­ligt Eva Udo gäl­ler det en li­ten del av skol­går­den. In­om kort kom­mer en ny fa­sad av trä­pa­nel sät­tas upp istäl­let för te­gel. En an­hö­rig till ett barn på sko­lan ifrå­ga­sät­ter om kom­mu­nen verk­li­gen in­spek­te­rar de gam­la skol­bygg­na­der­na till­räck­ligt of­ta. – Det­ta kun­de nog ha för­hind­rats med en or­dent­lig in­spek­tion. Det är det här re­sur­ser ska gå till, att ga­ran­te­ra en sä­ker bygg­nad för bar­nen, sä­ger hon. Vad det var som gjor­de att te­gel­fa­sa­den ra­sa­de är in­te känt än, en­ligt Frank Re­ne­bo, fas­tig­hets­chef på tek­nis­ka för­valt­ning­en. – Det var väl­digt över­ras­kan­de, det är in­te så van­ligt att te­gel­fa­sa­der ra­sar. Nå­got ver­kar ha hänt med den här väg­gen. Vi kom­mer att ta dit en spe­ci­a­list för att titta på det, sä­ger han. Och nu har en in­spek­tion av al­la kom­mu­nens bygg­na- der med sam­ma typ av te­gel­fa­sa­der in­letts. Det hand­lar om ett 20-tal sko­lor, för­sko­lor och id­rotts­hal­lar. – Vi tar väl­digt all­var­ligt på det här. Ex­akt hur många det gäl­ler vet vi in­te just nu, men vi mås­te ut och kol­la det, sä­ger Frank Re­ne­bo.

En till sko­la spär­ras av

In­spek­tio­nen in­led­des för­ra fre­da­gen och led­de till fler av­spärr­ning­ar. – Vi har va­rit på Borg­sko­lan och där ser vägg­kon­struk­tio­nen li­ka­dan ut. Vi har spär­rat av, vi kör för­sik­tig­hets­prin­ci­pen nu, sä­ger Frank Re­ne­bo. Många av Bot­kyr­kas för­sko­lor och sko­lor bygg­des på 70- och 80-ta­let när den här ty­pen av kon­struk­tio­ner var van­li­ga. På Tal­lids­sko­lan på­går ett ar­be­te med att an­pas­sa lo­ka­ler­na in­vän­digt och ven­ti­la­tio­nen på sko­lor­na hål­ler på att by­tas ut. Men att fa­sa­der ra­sar till­hör ovan­lig­he­ter­na, en­ligt Frank Re­ne­bo. – Det van­li­ga är att bygg­na­der­na slits in­vän­digt, in­te att yt­ter­väg­gar ra­sar.

FOTO: ANN-SOFI BÄCK, BOT­KYR­KA KOM­MUN

RA­SA­DE. Te­gel­fa­sa­den på Tal­lids­sko­lans mat­sal ra­sa­de un­der tors­da­gen. Nu ska kom­mu­nen kon­trol­le­ra fler sko­lors fa­sa­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.