V:s hår­da kri­tik mot MP: ”Opå­lit­li­ga och il­lo­ja­la”

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA - An­na Sjögren

MP dis­ku­te­ra­de sam­ar­be­te med M ef­ter va­let, sam­ti­digt som de satt i ma­jo­ri­tet med S och V. Det sä­ger Ali Khalil i ett re­por­tage av Bot­kyr­kas rös­ter. – Oac­cep­ta­belt be­te­en­de, sä­ger Mats Ei­nars­son, Väns­ter­par­ti­et.

Det är i Bot­kyr­kas rös­ters re­por­tage om röst­köps­skan­da­len i Al­by­mos­kén som Ali Khalil be­rät­tar om kon­tak­ter­na som han och Mil­jö­par­ti­et ha­de med Mo­de­ra­ter­na i maj i år. En­ligt Khalil tog M kon­takt med ho­nom för att pra­ta po­li­tik och möj­li­ga sam­ar­be­ten ef­ter va­let ef­ter att MP öpp­nat för pri­va­ta ut­fö­ra­re i hem­tjäns­ten. ”Kan vi hit­ta ge­men­sam­ma sam­ar­be­ten ef­ter va­let? Har vi någ­ra ge­men­sam­ma näm­na­re? Vi tar ett för­ut­sätt­nings­löst mö­te”, be­rät­tar han. Han, kom­mu­nal­råd Myr­na Pers­son och An­na-Cla­ra Ace­ve­do, po­li­tisk sek­re­te­ra­re, del­tog i mö­tet från MP. Det upp­rör Mats Ei­nars­son, grupple­da­re för V. I ett press­med­de­lan­de und­rar han om ko­a­li­tio­nen kan li­ta på par­ti­et. – Khalil sä­ger att de har sut­tit i för­hand­ling­ar om sam­ar­be­te med Mo­de­ra­ter­na sam­ti­digt som de sit­ter i ma­jo­ri­tet med oss och S. Vårt sam­ar­be­te byg­ger på för­tro­en­de och lo­ja­li­tet, man för­hand­lar in­te så här då, sä­ger han. Myr­na Pers­son ( MP), grupple­da­re och kom­mu­nal­råd, me­nar att Ei­nars­son valt att miss­tol­ka sa­ken och att det in­te var för­hand­ling­ar om sam­ar­be­te. – Får man in­te ta en fi­ka med folk? Vi pra­ta­de po­li­tik och de var ny­fik­na på vå­ra tan­kar om pri­va­ta ut­fö­ra­re i hem­tjäns­ten. Jag pra­tar med al­la po­li­ti­ker, sä­ger hon. Ei­nars­son me­nar att det här är än­nu en märk­lig af­fär som MP va­rit in­blan­dat i. Khalil och röst­köps­skan­da­len, Fred­rik Ols­sons ut­näm­ning till tek­nis­ka nämn­den och hans för­falsk­ning av namn­teck­ning­ar till ex­em­pel. – Det sä­ger nå­got om dem att de va­rit in­blan­da­de i ett pärl­band av märk­li­ga af­fä­rer på se­na­re tid.

KONFLIKT. Mats Ei­nars­son (V) tyc­ker att MP och Myr­na Pers­son va­rit il­lo­ja­la mot den ti­di­ga­re röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.