Kallifatides tar strid

THE­O­DOR KALLIFATIDES HIT­TAR HE­LA VÄRL­DEN I SÖDRA SIDANS CENT­RUM.

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA - Text: Hen­rik Lindstedt

De där jäv­lar­na som ta­lar om enk­la jobb ta­lar om de obe­kvä­ma, tris­ta jobb som sli­ter män­ni­skor sön­der och sam­man.

Ef­ter ett halvt liv som Hud­dinge­bo åter­vän­der för­fat­ta­ren The­o­dor Kallifatides i sin se­nas­te bok till kri­gets fa­sor i hem­lan­det Gre­kland. Sam­ti­digt väx­er oron för det Sverige han äls­kar. – Det är lät­ta­re att lä­sa Kant än att dis­ka i tio tim­mar i 35 gra­ders vär­me.

The­o­dor Kallifatides bry­ter av en del av sin ka­nel­bul­le och stop­par den i mun­nen. Han sit­ter på sitt fa­vo­rit­hak i Hud­dinge cent­rum, Castel­lo, på gångav­stånd från vil­lan i Ful­lers­ta som har va­rit hans hem i över 40 år, hal­va hans liv. – Då var Hud­dinge som en li­ten by, jag gick ge­nom en blom­man­de träd­gård på väg hem. Lä­ra­re, fri­sö­rer och sko­ma­ka­re – al­la ar­be­ta­de här där de ock­så bod­de. Tå­gen var ald­rig se­na och man fick plats att sit­ta. Men trots att han sak­nar de gam­la tå­gens på­lit­lig­het läng­tar han in­te till­ba­ka. I det mo­der­na Hud­dinge med om­nejd har folk­li­vet bli­vit mer myll­ran­de och re­stau­rang­er­na fler. Ett av hans fa­vo­rit­stäl­len är tor­get i Skär­hol­men. – På Skär­holmstor­get ser man hur Sverige ser ut i dag. Du kan sit­ta på ett och sam­ma kafé och hö­ra 30 oli­ka språk. Sitt där i 15 mi­nu­ter så har du lärt dig tys­ka!

Ho­me­ros för en mo­dern publik

För ett par år se­dan sa­de The­o­dor Kallifatides att han skri­vit sin sista bok. Men nu sit­ter han här, 80 år fyll­da, ef­ter en hek­tisk höst av bok­sam­tal och in­ter­vju­er. I slu­tet av som­ma­ren släpp­te han boken ”Sla­get om Tro­ja” i vil­ken han åter­vän­der till barn­do­mens hems­ka min­nen av and­ra världs­kri­gets Gre­kland. Då bom­ber­na fal­ler över den lil­la byn tar en skol­klass till­flykt till en grot­ta. Där åter­be­rät­tar klas­sens nya lä­ra­rin­na det an­ti­ka dikt­ver­ket ”Ili­a­den” som hand­lar om det tro­jans­ka kri­get. Boken är The­o­dor Kallifatides sätt att åter gö­ra Ho­me­ros klas­sis­ka verk, som han kal­lar ”värl­dens vack­ras­te an­ti­krigs­dikt”, till­gäng­ligt för da­gens lä­sa­re. – Vi le­ver i far­li­ga ti­der. Det på­går krig över­allt – väl­digt grym­ma krig. Sy­ri­en, Ye­men, Su­dan. I Bur­ma ja­gas män­ni­skor som djur. När ska vi lä­ra oss nå­got? Ho­me­ros skri­ver att kri­get är al­la tå­rars käl­la. I krig är al­la för­lo­ra­re, det för­rå­ar mänsk­lig­he­ten. De tys­ka poj­kar­na som så små­ning­om för­vand­la­des till böd­lar var in­te föd­da som böd­lar. In­te hel­ler de ame­ri­kans­ka poj­kar som åk­te till Vi­et­nam. The­o­dor Kallifatides kom till Sverige från hem­lan­det Gre­kland på 60-ta­let. And­ra världs­kri­get ha­de sla­git sön­der den eu­ro­pe­is­ka kon­ti­nen­tens fa­bri­ker. Men i Sverige, som duc­kat kri­get, blomst­ra­de in­du­strin och många från me­del­havs­län­der­na kom hit för ar­be­te. I Sverige fick han möj­lig­het att stu­de­ra fi­lo­so­fi på uni­ver­si­te­tet med hjälp av det ny­li­gen in­för­da stu­di­elå­net. Utan det ha­de in­te han och många and­ra i hans si­tu­a­tion va­rit där de är i dag. I en in­ter­vju med TT/DN från ti­di­ga­re i år sa­de The­o­dor Kallifatides att han ser det som sin upp­gift att räd­da så myc­ket han kan av det han äls­kar med Sverige. Han för­tyd­li­gar: – Po­li­tis­ka fri­he­ter, en rim­lig ni­vå av ma­te­ri­ell trygg­het, jäm­lik­he­ten, att barn in­te agas, jäm­ställd­he­ten – allt det här bör­jar ska­ka i grunden. Vi ta­lar om jäm­lik­het till ex­em­pel, se­dan hit­tar nå­gon på det de kal­lar ”enk­la jobb”. Ef­tersom jag själv är in­vand­ra­re och har haft des­sa ”enk­la jobb” så kan jag in­ty­ga dig att det är lät­ta­re att lä­sa Kant än att dis­ka i tio tim­mar i 35 gra­ders vär­me. De där jäv­lar­na som ta­lar om enk­la jobb ta­lar om de obe­kvä­ma, tris­ta jobb som sli­ter män­ni­skor sön­der och sam­man. Och det ska de ock­så gö­ra bil­ligt. Det är klart jag blir för­ban­nad. Ef­ter ett halvt liv i Hud­dinge är han här för att stan­na. – Det tog ett tag att iden­ti­fi­e­ra sig som Hud­dinge­bo, men nu finns det inga al­ter­na­tiv.

FOTO: CLAU­DIO BRI­TOS

FAVORITHAKET. The­o­dor Kallifatides re­kom­men­de­rar kaf­fe och bul­le på Castel­lo i Hud­dinge cent­rum.

FOTO: CLAU­DIO BRI­TOS

HUD­DINGE­BO. Han har bott i Ful­lers­ta se­dan 70-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.