”Kur­di­mus Pri­me” tog tuf­fas­te se­gern

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA - Rasmus Pa­na­gi­o­tis Co­lum­bus 070-680 67 50 rasmus.co­lum­[email protected]­rekt­press.se

Jag vill mö­ta vem som helst som är bätt­re ran­kad än mig och fort­sät­ta min väg upp­åt.

När Ro­s­tem ”Kur­di­mus Pri­me” Ak­man klev in i bu­ren i lör­dags var det mot sin tuf­fas­te mot­stån­da­re hit­tills. Men ef­ter ba­ra någ­ra mi­nu­ter var se­gern hans. ”Jag kän­de att fan, jag ha­de mer fight i mig”.

Det var i lör­dags som MMA­ga­lan Su­pe­ri­or chal­lenge 18 gick av sta­peln i Stock­holm. Ro­s­tem ”Kur­di­mus Pri­me” Ak­man, som är upp­vux­en i Al­by och bor i Fle­mings­berg, skul­le i sin fjär­de proffsmatch mö­ta sin tuf­fas­te mot­stån­da­re hit­tills: Eng­els­man­nen Shah ” No Pain” Hus­sa­in med över 20 proffsmat­cher i ba­ga­get. Nå­gon mi­nut in i mat­chen ser det ut som att Shah Hus­sa­in ska få över­ta­get. – Jag blev ned­ta­gen och när jag för­sök­te stäl­la mig upp kän­de jag att han var stark. Jag vil­le in­te ge ho­nom min rygg, så jag gick upp un­der hans ben och fick in lå­set. Det var per­fekt, sä­ger Ro­s­tem Ak­man. Fot­lå­set – en he­el­hook – blir Shah Hus­sa­ins fall. – Den satt bra i bör­jan, sen lyc­ka­des han halvt kom­ma ur den. Men jag job­ba­de på fo­ten, drog allt jag ha­de och kän­de hur det klic­ka­de till i fo­ten. När han skrek till bröt do­ma­ren mat­chen, sä­ger Ak­man.

”Steg i rätt rikt­ning”

Knappt två mi­nu­ter in i förs­ta ron­den står det klart: Ro­s­tem Ak­man har ploc­kat hem sin fjär­de ra­ka proffsse­ger. – Jag kän­de näs­tan att fan, jag har ju mer fight i mig och så tog det slut på en gång. Men det kän­des väl­digt bra att vin­na. Och kar­riär­mäs­sigt är det här ett steg i rätt rikt- ning. Jag vill mö­ta me­ri­te­ra­de kil­lar. Ju bätt­re mot­stån­dar­na är, desto mer tag­gad och fo­ku­se­rad blir jag.

Vad vän­tar fram­ö­ver för dig?

– Just nu har jag ing­et klart, jag vill mö­ta vem som helst som är bätt­re ran­kad än mig och fort­sät­ta min väg upp­åt. Må­let för 2019 är att få en ti­tel­chans el­ler ett kon­trakt med en stör­re or­ga­ni­sa­tion. Bel­la­tor ( värl­dens näst högs­ta MMA-li­ga, reds. anm.) kom­mer ju till Sverige i vår, det skul­le va­ra as­fett att få ett kon­trakt med dem! Men vi får se, jag tar det dag för dag.

Fler Bot­kyrkafram­gång­ar

Ro­s­tem Ak­man var in­te den en­da från Stock­holms södra för­or­ter att vin­na i hel­gens ga­la. I en av hu­vud­mat­cher­na ställ­des Bot­kyrka­fightern och UFC-ve­te­ra­nen Ni­co Mu­so­ke mot bra­si­li­a­na­ren Da­ni­el Aca­cio. Ef­ter tre tuf­fa ron­der är do­mar­na över­ens: Ni­co Mu­so­ke gick vin­nan­de ur ba­tal­jen och fick sin fjor­ton­de proffs­vinst.

SÖDRA SIDANBO. Ro­s­tem Ak­man väx­te upp i Al­by och bor i Flem­pan nu. ”Det har gett at­ti­tyd. Jag var ald­rig nå­gon tuf­fing, men om man in­te står upp för sig själv blir man uppä­ten. Och jag mär­ker det i ring­en. Jag tar ald­rig skit, blir ald­rig rädd för den jag mö­ter”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.