De ska grans­ka grans­kar­na

BotkyrkaDirekt Södra - - HEJ BOTKYRKA - An­na Sjögren an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

Vi kan in­te be­vi­sa vem som har rätt el­ler fel, men vi ger fler per­spek­tiv. Sen får folk be­stäm­ma själ­va vil­ken ver­sion de vill tro på.

I bör­jan av sep­tem­ber sän­de SVT:s Upp­drag Gransk­ning ett pro­gram om att Al­by­mos­kén er­bju­dit Mo­de­ra­ter­na rös­ter mot ett mos­ké­bygg­lov. Nu vill Bot­kyr­kas rös­ters ung­doms­re­dak­tion ny­an­se­ra bil­den i ett eget re­por­tage.

Ny­he­ten om att re­pre­sen­tan­ter för Al­by­mos­kén haft mö­ten med Mo­de­ra­ter­na i Bot­kyr­ka där man er­bju­dit par­ti­et rös­ter i ut­byte mot ett löf­te om ett bygg­lov för en mos­ké slår ned som en bomb två da­gar in­nan va­let. MP-politikern Ali Khalil, som hjälp­te till att ord­na mö­tet, sä­ger på en in­spel­ning att mos­ké­be­sö­kar­na är ly­hör­da för ima­men och att M kan få tu­sen­tals rös­ter om man går mos­kén till mö­tes. – Vi tyck­te att det var en del som var oklart med re­por­ta­get och att man in­te fick hö­ra al­las per­spek­tiv li­ka myc­ket. Vi vill för­stå vad som hänt utan att ska­pa drev, sä­ger Ali Ah­med.

”Finns mer att be­rät­ta”

Han och Aisha Rah­man på Bot­kyr­kas rös­ter re­a­ge­ra­de på re­por­ta­get och det me­di­e­upp­båd som följ­de och vil­le ve­ta mer om vad det var som hänt. Det blev re­por­ta­get Upp­drag Ny­an­se­ring - Vals­kan­dal el­ler me­di­eskan­dal i Bot­kyr­ka. – Vi tyc­ker att det finns mer att be­rät­ta. Ali Khalil har sagt sa­ker som ska ifrå­ga­sät­tas men vi tyc­ker han ska få chans att sva­ra. I Upp­drag Gransk­ning fick han två mi­nu­ter av en tim­me och tio mi­nu­ter, sä­ger Aisha Rah­man. De tyc­ker att Upp­drag Gransk­ning bor­de ha gett mer ut­rym­me för Khalil och mos­kén att för­kla­ra sig och in­ter­vju­ar ho­nom och Ta­o­fik Dje­ri­di, mos­kéns ord­fö­ran­de. Khali sä­ger att M kon­tak­ta­de ho­nom i maj för att pra­ta om frå­gor där par­ti­er­na kun­de när­ma sig varann. I sam­band med det vil­le han att M, som i mot­sats till MP är kri­tis­ka till kom­mu­nalt för­e­nings­stöd, skul­le be­sö­ka mos­kén och and­ra lo­ka­la för­e­ning­ar för att för­stå de­ras verk­sam­he­ter. – Mo­de­ra­ter­na frå­ga­de vad de kun­de tjä­na på att gå dit sa jag ”gå dit, det finns po­ten­ti­el­la rös­ter där”, för­kla­rar Khalil, som sä­ger att han ut­tryck­te sig slar­vigt när det ver­ka­de som att han lo­va­de dem tu­sen­tals rös­ter från för­sam­ling­en. Pro­gram­met för­stärk­te en ste­re­o­typ bild av mus­li­mer och för­or­ten, me­nar Aisha och Ali. – Kon­se­kven­sen blev ett miss­tänk­lig­gö­ran­de av mus­li­mer i för­or­ten. Att det är en grupp där folk in­te har eg­na åsik­ter och klan­rös­tar, sä­ger Ali Ah­med.

Vil­ka tyc­ker ni ska se ert re­por­tage?

– Al­la som har sett Upp­drag Gransk­nings pro­gram. Vi kan in­te be­vi­sa vem som har rätt el­ler fel, men vi ger fler per­spek­tiv. Sen får folk be­stäm­ma själ­va vil­ken ver­sion de vill tro på, sä­ger Ali Ah­med.

FOTO: AN­NA SJÖGREN

REPORTRAR. Aisha Rah­man och Ali Ah­med har gjort Upp­drag Ny­an­se­ring om röst­köps­skan­da­len i Al­by­mos­kén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.