Re­no­ve­ring blev fy­ra gång­er dy­ra­re än tänkt

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 - VISIONSSKISS. An­na Sjögren 0704-333 586 an­na.sjo­[email protected]­rekt­press.se

Den olycks­drab­ba­de re­no­ve­ring­en av äldre­bo­en­det Al­lé­går­den har mött än­nu ett bak­slag. Ef­ter att ett bygg­fusk upp­täckts be­räk­nas no­tan bli 130 mil­jo­ner kro­nor dy­ra­re – och än­nu ett år för­se­nat.

Den olycks­drab­ba­de re­no­ve­ring­en av Al­lé­går­den har drab­bats av ett nytt bak­slag. Ef­ter att ett bygg­fusk upp­täckts be­räk­nas slut­no­tan bli 130 mil­jo­ner kro­nor dy­ra­re.

– Vi ha­de kun­nat få två äldre­bo­en­den för det här pri­set, sä­ger Sti­na Lundgren (M).

TUM­BA

Pro­jek­tet att re­no­ve­ra det gam­la äldre­bo­en­det Al­lé­går­den, som in­led­des 2016, har bli­vit en mar­dröm för kom­mu­nen. Bygg­na­dens skick har fle­ra gång­er un­der ar­be­tet vi­sat sig säm­re än vän­tat, ex­tra peng­ar har fått skju­tas till, byg­gent­re­pre­nö­rer har hop­pat av och re­no­ve­ring­en har nu för­se­nats med fle­ra år.

Och i vec­kan kom ett nytt bak­slag. Den nya ent­re­pre­nö­ren In3pre­nör har upp­täckt ett bygg­fusk med de bä­ran­de väg­gar­na som gör bygg­na­den så in­sta­bil att man är tvung­en att re­no­ve­ra på ett an­nat sätt än pla­ne­rat.

Skju­ter till 130 mil­jo­ner

Nu be­räk­nas slut­no­tan lan­da på 285 mil­jo­ner kro­nor. I slu­tet av näs­ta år be­räk­nas de äld­re kun­na flyt­ta till­ba­ka.

I vec­kan be­slu­ta­de en enig nämnd att skju­ta till 130 mil­jo­ner kro­nor för att fär­dig­stäl­la byg­get, ett snab­ba­re och bil­li­ga­re al­ter­na­tiv än att av­bry­ta av­ta­let med ent­re­pre­nö­ren och byg­ga nytt el­ler säl­ja pro­jek­tet, en­ligt Niklas Gladh (MP), ord­fö­ran­de i tek­nis­ka nämn­den.

– Vi be­hö­ver få fär­digt bo­en­det till vå­ra äld­re nu och det här var det bäs­ta al­ter­na­ti­vet.

Nämn­den be­slu­ta­de ock­så att tek­nis­ka för­valt­ning­ens ar­be­te med pro­jek­tet ska ut­re­das för att ta re­da på var det gått fel. I vec­kan av­ske­da­des för­valt­ning­ens chef av kom­mun­led­ning­en på grund av bris­tan­de för­tro­en­de kopp­lat till Al­lé­går­den.

”Ma­jo­ri­te­tens an­svar”

Mo­de­ra­ter­na, som rik­tat kri­tik mot pro­jek­tet och ve­lat ri­va hu­set för att byg­ga nytt, tyc­ker att ma­jo­ri­te­ten bär an­sva­ret för pro­ble­men.

– Nämn­den kan in­te från­skri­va sig an­svar, de bor­de ha krävt bätt­re un­der­lag från för­valt­ning­en. Man har in­te gjort en grund­lig kon­troll i det här pro­jek­tet och det är åter­kom­man­de även i and­ra bygg­pro­jekt. Men vi rös­ta­de för att gå vi­da­re med byg­get, nu är det det bäs­ta al­ter­na­ti­vet, sä­ger Sti­na Lundgren (M), op­po­si­tions­råd.

Niklas Gladh (MP) hål­ler in­te med om att an­sva­ret är po­li­ti­kens.

– Ha­de vi ve­tat det vi vet i dag ha­de vi nog fat­tat and­ra be­slut. Men vi har gått på de un­der­lag som tek­nis­ka för­valt­ning­en har gett oss och det är de som sit­ter på ex­per­ti­sen. Vi kan in­te fat­ta be­slut med hjälp av ett fing­er i luf­ten.

Kän­ner ni er säk­ra på att det här är det sista bu­det?

– Vi har fått en skri­vel­se från In­t­re­pre­nör där de sä­ger att de in­te ser att det kan upp­stå fler fel nu, sä­ger Niklas Gladh.

ILLUSTRATION: BOT­KYR­KA KOM­MUN

Så här ska det re­no­ve­ra­de Al­lé­går­den se ut när det blir klart.

FOTO: ANN SO­FIE BÄCK

INSIDAN. Så här ser det ut in­i­från re­no­ve­ring­en.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

KRI­TISK. Sti­na Lundgren (M), op­po­si­tions­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.