Säm­re mat­te­re­sul­tat för Bot­kyr­kasko­lor

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting har släppt sin år­li­ga rap­port där de jäm­för grund­sko­lor­na i lan­dets 290 kom­mu­ner. Det är bå­de bra och då­li­ga ny­he­ter för Bot­kyr­kas del.

På na­tio­nell ni­vå har flic­kor ge­ne­rellt bätt­re re­sul­tat än poj­kar. Så är det även i Bot­kyr­kas kom­mu­na­la grund­sko­lor, men skill­na­der­na är mind­re här än ge­nom­snit­tet för lan­det.

An­de­len ni­or som når kun­skaps­kra­ven i al­la äm­nen ökar för and­ra året, men de­ras ge­nom­snitt­li­ga me­rit­vär­de sjun­ker. För and­ra året i rad får Bot­kyr­ka säm­re re­sul­tat i ma­te­ma­tik jäm­fört med ri­ket. I års­kurs sex kla­rar 18 pro­cent av ele­ver­na in­te god­känt i äm­net.

– Re­sul­ta­tet är na­tur­ligt­vis oro­an­de och vi be­hö­ver ut­veck­la for­mer för att ma­te­ma­tik­un­der­vis­ning­en ska sti­mu­le­ra al­la ele­ver så att de når må­len, sä­ger Bir­git­ta Se­lezny Ul­ve­red.

Som ex­em­pel näm­ner hon att kom­mu­nens förste­lä­ra­re ut­bil­das för att för­bätt­ra sko­lor­nas ut­veck­lings­ar­be­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.