Stock­holms­kvin­nor top­par ran­king

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Stock­holms­re­gi­o­nens kvin­nor lig­ger i det eu­ro­pe­is­ka topp­skik­tet när det kom­mer till sys­sel­sätt­nings­grad. Det visar rap­por­ten ”Lä­get i Stock­holms­re­gi­o­nen 2018”. 2010–2017 öka­de sys­sel­sätt­nings­gra­den för kvin­nor i Stock­holm med 3,7 pro­cen­ten­he­ter (för män med 2,4 pro­cen­ten­he­ter).

Men en­ligt till­växt- och sam­hälls­pla­ne­rings­lands­tings­rå­det Gustav Hem­ming (C) är re­gi­o­nens star­ka ut­veck­ling sår­bar. Han näm­ner bland an­nat bo­stads­bris­ten, den allt­mer aku­ta träng­seln i tra­fi­ken, en skri­an­de ar­bets­krafts­brist samt ut­an­för­skap i många för­or­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.