Bot­kyr­ka­byg­gen fick mång­falds­pris

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER - An­na Sjögren

Li­ka många kvin­nor som män i led­ning­en, näs­tan hälf­ten av med­ar­be­tar­na med ut­ländsk bak­grund och en jobb­sats­ning på lång­tids­ar­bets­lö­sa kvin­nor i ut­sat­ta om­rå­den. Det gav Bot­kyr­ka­byg­gen pris som Årets mång­falds­smar­ta fö­re­tag. falds­smar­ta fö­re­tag som de­las ut av Mi­ne, ett nät­verk in­om mång­falds­ar­be­te.

– Jag är väl­digt glad över pri­set, li­ka­be­hand­ling och ic­ke­dis­kri­mi­ne­ring be­rör oss al­la och vi be­hö­ver en mång­fald av er­fa­ren­he­ter som till­låts ge­nom­sy­ra bo­la­gets be­slut, sä­ger Chris Ös­terlund, vd för Bot­kyr­ka­byg­gen i ett press­med­de­lan­de.

In­klu­de­ran­de

Ju­ryn me­nar att bo­la­get job­bar fram­gångs­rikt med mång­fald och in­klu­de­ring på fle­ra fron­ter. Bot­kyr­ka­byg­gens led­ning be­står av li­ka många kvin­nor som män och på bo­la­get i stort har 45 pro­cent av de an­ställ­da ut­ländsk bak­grund. Al­la an­ställ­da har ut­bil­dats i jäm­ställd­hets- och mång­falds­frå­gor.

”Bot­kyr­ka­byg­gen ska­par en mil­jö där al­las er­fa­ren­het och kun­skap tas till­va­ra”, skri­ver ju­ryn i sin mo­ti­ve­ring.

En an­nan sats­ning är Qvin­na, där ar­bets­lö­sa kvin­nor i Fitt­ja an­ställts för att stä­da trapp­hus och går­dar för att ska­pa trygg­het och triv­sel sam­ti­digt som de lär sig svens­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.