Fjärr­kon­troll spräng­de knark- och va­pen­göm­ma

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER - An­na Sjögren VA­PEN­GÖM­MA.

En fjärr­kon­troll fick en nyc­kel­roll när Bot­kyrka­po­li­sen ti­di­ga­re i år spräng­de en göm­ma med va­pen, hand­gra­na­ter och knark. Nu har tre män dömts till fäng­el­se för bland an­nat grovt va­pen­brott och grovt nar­ko­ti­kabrott. an­slut­ning till man­nen, sä­ger Jo­nas Lind­berg, ut­red­nings­grupp­chef för den sär­skil­da hän­del­sen Max i po­lis­om­rå­de Syd, i ett press­med­de­lan­de på polisens hem­si­da.

Patrul­len be­stäm­de sig se­dan för att åka till­ba­ka till plat­sen där de först fått syn på bi­len. Och där skul­le fjärr­kon­trol­len vi­sa sig få en av­gö­ran­de roll i po­lis­ar­be­tet.

– De tes­ta­de fjärr­kon­trol­len när de åk­te runt bland någ­ra ga­ra­ge­l­äng­or och vips åk­te en dörr upp. I ga­ra­get hit­ta­des au­to­mat­va­pen, hand­gra­na­ter och nar­ko­ti­ka, sä­ger Jo­nas Lind­berg.

Vid hus­rann­sak­ning­ar och un­der ut­red­ning­en gjor­des yt­ter­li­ga­re be­slag av va­pen, hand­gra­na­ter, knark och vär­desa­ker.

I mån­dags döm­de Sö­der­törns tings­rätt tre män för nar­ko­ti­kabrott, grovt nar­ko­ti­kabrott, grovt brott mot la­gen om brand­far­li­ga och ex­plo­si­va va­ror och grovt va­pen­brott. Straf­fen blev ett till fy­ra och ett halvt års fäng­el­se.

– Bra po­lis­ar­be­te med många bra sam­ar­be­ten i sam­band med for­dons­stop­pet och där­ef­ter ett en­ga­ge­rat och om­fat­tan­de ut­red­nings­ar­be­te har nu lö­nat sig. För­hopp­nings­vis har vi sar­gat de kri­mi­nel­la nät­ver­ken li­te grand men fram­förallt fått bort far­li­ga fö­re­mål från ga­tan, sä­ger Jo­nas Lind­berg.

FOTO: THOMAS MÖLLER

En kon­troll av en bil led­de till upp­täck­ten av en knark- och va­pen­göm­ma. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.