Fler fi­ran­den

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Tom­ten kom­mer till Fle­mings­bergs kyr­ka

Fle­mings­berg­s­kyr­kan bju­der in till jul­fi­ka, får be­sök av tom­ten och ord­nar dans kring gra­nen på julaf­ton från 11.00. Pris: Gra­tis. Kloc­kan 17.00 blir det jul­bord. Pris: 60 kro­nor för vux­na och 30 kro­nor för barn.

Jul­kör i Hud­dinge kyr­ka

På julaf­ton hål­ler barn- och Dis­kant­kö­ren och so­lis­ter jul­kon­sert mel­lan 10.30-12.00. Kloc­kan 23.30 bör­jar Jul­natts­mäs­sa.

Julaf­ton på Skan­sen: Fritt in­trä­de till ju­lot­tan

På jul­da­gen är det fri en­tré till ju­lot­tan som pågår mel­lan kl 07.00 och 07.45. Vägen fram till Seg­lo­ra kyr­ka är upp­lyst av hund­ra­tals mar­schal­ler och in­ne i kyr­kan ska det rå­da jul­stäm­ning. Ef­ter ot­tan ser­ve­ras jul­kaf­fe i Re­stau­ra­tion Gubb­hyl­lan. Kloc­kan 10 öpp­nar Skan­sen som van­ligt igen med van­li­ga en­trépri­ser.

Julaf­ton för al­la i Rågs­veds Fol­kets Hus

På julaf­ton är al­la väl­kom­na till Rågs­veds jul­bord från 12.30-16.00. Det kom­mer ser­ve­ras klas­siskt jul­bord med många ve­gans­ka och ve­ge­ta­risk al­ter­na­tiv. Det är 37:e gång­en i rad som de du­kar upp jul­bor­det. Al­la är väl­kom­na och jul­bor­det är gra­tis. Fol­kets hus finns på Rågs­vedstor­get 11.

Julaf­ton i Kla­ra kyr­ka

På julaf­ton i Kla­ra Kyr­ka på Norr­malm bjuds ett enkla­re jul­fi­ran­de med un­der­håll­ning och jul­mat för al­la som vill. Kloc­kan 12.00 på julaf­ton bör­jar fi­ran­det med jul­bön som se­dan över­går till jul­fest som av­slu­tas kloc­kan 16.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.